“ЖОЛООЧИЙН СУУДЛЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН” ДААТГАЛ

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ:
“ЖОЛООЧИЙН СУУДЛЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН” ДААТГАЛ 24/7/365 ХОНОГ ХАМГААЛНА.

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ: Зам тээврийн ослын улмаас жолоочийн амь нас, эрүүл мэндэд учрах хохирол
ДААТГАЛЫН ХУГАЦАА: Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын хугацааг баримтална
Та 100%-ийн хөнгөлөлттэй даатгуулаарай.


3.000.000₮

Нийт үнэлгээ

30.000₮

Даатгалын жилийн хураамж

100% хөнгөлөгдөөд даатгалын нийт хураамж

0₮

Даатгалын нийт хураамж