ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Даатгалын Багц Түрээслэгчийн хариуцлагын даатгал
Даатгалын тайлбар Даатгуулагч нь худалдаа үйлчилгээ явуулах, мөн оффисийн зорилгоор албан байгууллагын барилга, байр талбайг түрээсийн гэрээний үндсэн дээр эзэмшиж ашиглаж байх үед түрээслүүлэгчийн өмч хөрөнгө, дундын өмч хөрөнгө болон бусад түрээслэгч, үйлчлүүлэгчийн хөрөнгө, бие эрхтний гэмтэл бэртэл, амь нас, эрүүл мэндэд учирах хохиролыг нөхөн төлөх зорилготой
Даатгалын хамгаалалтын эрсдэлүүд 1. Даатгуулагчийн бизнесээ явуулж буй талбай, орчин нөхцөлд гарах гэнэтийн осол аваар
2. Даатгуулагчийн ашиглаж байгаа техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл тасалдал доголдлоос үүдэн гуравдагч этгээдэд учруулж болзошгүй хохирол
3. Даатгуулагч эсвэл түүний ажилтан, худалдагчийн санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдэд учруулж болзошгүй хохирол
Даатгалын багцаа сонгоно уу Сонгох

ОРОН СУУЦ
ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН ДААТГАЛЫН
АНДЕРРАЙТЕР / SPECIALIST

  • Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгал
  • Хөдлөх хөрөнгийн даатгал
  • Тоног төхөөрөмжийн даатгал
  • Агаарын хөлгийн иж бүрэн даатгал

Б.НОРЛХА
БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛЫН
ХЭЛТСИЙН  МЕНЕЖЕР

Гар утас:       +976 99221711
Утас:              +976 70110280
Факс:             +976 11328311
Имэйл:          norkhla.g@bodi-insurance.com