Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал нь мэргэжлийн ажилтан, албан хаагч ажил үүргээ гүйцэтгэж байхдаа гаргасан хайхрамжгүй үйлдэл, мэргэжлийн алдаа, ур чадвар дутсанаас үүдэн бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулсан үеийн санхүүгийн эрсдэлийг шийдэхэд чиглэгддэг.

Үүнд дараах ажил мэргэжлүүд багтана.

  • Эмч
  • Нотариатч
  • Өмгөөлөгч
  • Нягтлан бодогч
  • Аудит
  • Үнэлгээчин гэх мэт