ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Багц 2

1,000,000₮ 1 жил
 • Даатгалын эрсдэл: Бүх төрлийн гэнэтийн осол
 • Даатгуулагчийн насны ангилал: 18-65 насны хөдөлмөрийн насны бүх хүн
 • Даатгалын төрөл: Хувийн компани

Багц 2

3,000,000₮ 1 жилийн
 • Даатгалын эрсдэл Бүх төрлийн гэнэтийн осол
 • Даатгуулагчийн насны ангилал 18-65 насны хөдөлмөрийн насны бүх хүн
 • Даатгалын төрөл: Хувийн компани

Багц 3

5,000,000₮ 1 жилийн
 • Даатгалын эрсдэл Бүх төрлийн гэнэтийн осол
 • Даатгуулагчийн насны ангилал 18-65 насны хөдөлмөрийн насны бүх хүн
 • Даатгалын төрөл: Хувийн компани

Багц 4

10,000,000₮ 1 жилийн
 • Даатгалын эрсдэл Бүх төрлийн гэнэтийн осол
 • Даатгуулагчийн насны ангилал 18-65 насны хөдөлмөрийн насны бүх хүн
 • Даатгалын төрөл: Хувийн компани