Тээврийн хэрэгслийн "Платинум 360" даатгал

Та тээврийн хэрэгслийнхээ мэдээллийг оруулаад хураамжаа тооцоолно уу.

Даатгалын үйлчлэх хугацаа:/1 жил буюу 365 хоног/

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛҮҮД

ТАЙЛБАР

1 Зам тээврийн осол 100%
2 Байгалийн эрсдэл 100%
3 Барилга, сантехникийн эрсдэл: Зогсоол талбай гаражид байх үеийн дулаан сантехникийн осол, барилгын нуралт 100%
4 Шилний хохирол: Зам тээврийн ослоос үл хамаарах шалтгаанаар үүссэн салхи, хаалганы шилэнд учирсан хохирол 100%
5 Зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэл 100%
6 Биет зүйл дээрээс унах эрсдэл /гэрлийн шон, самбар болон ямар нэг зүйл дээрээс унах/ 100%
7 Мал, амьтнаас учруулах эрсдэл 100%
8 Өөрийн санаандгүй үйлдлээс гарах эрсдэл: Зогсоол талбай, гаражид ухрах, зогсох байрлуулах үйлдэл хийх үедээ даатгуулагч өөрийн санаандгүй үйлдлээс тээврийн хэрэгсэлдээ учруулсан хохирол 100%
9 Галын эрсдэл: Гал түймэр, тэсрэлт, дэлбэрэлт 100%
10 Толины хулгай /3 хүртэлх тохиолдол/ 100%
11 Гуравдагч этгээдээс учруулах хохирол: Тээврийн хэрэгсэл зогсоол, талбай, гаражид байх үед гуравдагч этгээдийн буруутай үйлдлээс учирсан эвдрэл гэмтэл 100%
12 Хулгайн эрсдэл: Тээврийн хэрэгслийг бүхэлд нь хулгайд алдах 100%
13 Жижиг эд ангийн хулгайн эрсдэл: Автомашины доторх эд ангид тооцогдох зүйл хулгайд алдагдах 100%
14 Дугуйн эрсдэл: Замын хөдөлгөөнд оролцож байх үед хурц ирмэгтэй зүйлд зүсэгдэх, урагдах байдлаар дугуйнд учирсан хохирол 100%
15 Жолоо шилжүүлсэн үед гарах эрсдэл: 100%
Хэрвээ энэ бүх эрсдэл даатгуулагчийн буруугаас бий болсон бол: 100%
Нэмэлт хамгаалалт
16 Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээг албан ёсны дистрибьютор компанийн үнийн саналыг удиртгал болгож засварлана.
17 Эмчилгээний зардал (Ослын улмаас жолооч болон зорчигчийн эрүүл мэндэд учирсан бэртэл гэмтлийн үед шаардлагатай эмнэлэг эмчилгээний зардал) 5,000,000 төгрөг хүртэл
18 Зам тээврийн ослын улмаас тээврийн хэрэгслийг тээвэрлэхэд олгох зардлын дээд хэмжээ /мянган төгрөгөөр/ 300,000 төгрөг
19 24/7 ШУУРХАЙ АЛБА ( 27/7 call center) +
20 1 жилийн засварын баталгаа /Гэрээт засварын газар/ +
21 Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлтэнд зөвлөгөө өгөх +
22 Засварын дараах гадна, дотор угаалгын зардал +

ТАЙЛБАР

19 24/7 ШУУРХАЙ АЛБА ( 27/7 call center) +
20 1 жилийн засварын баталгаа /Гэрээт засварын газар/ +
21 Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлтэнд зөвлөгөө өгөх +
22 Засварын дараах гадна, дотор угаалгын зардал +