Тухайн ачаа бараа тээвэрлэгдэж явах үеийн бүх төрлийн эрсдэлээс хамгаалахад чиглэсэн даатгал нь дараах 2 төрлийн эрсдлээс хамгаална. Үүнд:

  • Бүх төрлийн эрсдлээс 100% хамгаалсан нөхцөл
  • Стандарт нөхцөл