Онлайн даатгал

Эрхэм эрүүл мэнд багц-3

Эрхэм эрүүл мэндийн даатгал Багц 3

670,0003,350,000
Цэвэрлэх

Даатгалын хамгаалалт Тайлбар
Жилийн дээд хэмжээ Энэ нь даатгуулагч тус бүр биднээс тухайн гэрээний жилд авч болох хамгаалалтын хамгийн дээд хязгаарт багтах нөхөн төлбөр юм. Гэрээний жилийн хугацаанд төлөгдөх бүхий л нөхөн төлбөрүүдийн дүн нь гэрээний нийт хязгаараас тооцогдож явна.
Даатгал үйлчлэх бүс нутаг Монгол улс
Даатгал үйлчлэх бүсээс гаднах хамгаалалт a) Хэрвээ та даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадуур байхдаа гэнэтийн яаралтай эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай бол даатгуулагчийн багцын дагуу багцын хүснэгтэд заасан хязгаарт багтаан эмчилгээг үзүүлнэ. Даатгуулагчийн аялал тус бүрийн даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадуур байх хугацаа даатгуулагч даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гарснаас эхлэн нийт үргэлжилсэн ер (90) хоногоос хэтрэхгүй байна.
b) Даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадуур байх хоногийн тоонд даатгуулагч эмчилгээ хийлгэх хоногийн тоо багтана. Хэрвээ даатгуулагч энэ эмчилгээг хийлгэх эрхтэй бол эмчилгээ хийлгэсэн эхний өдрөөс даатгуулагчийн багцын хүснэгтэд заасан хугацаагаар эмчилгээний төлбөрийг бид хариуцан хийлгэнэ.
c) Эмчилгээг үзүүлж буй эмчтэй зөвлөсний дагуу аль эмчилгээ нь яаралтай эмчилгээ болохыг тодорхойлох эрхийг бид эдэлнэ.
d) Энэхүү хамгаалалт нь даатгуулагч хэрэв даатгал үйлчлэх бүс нутгийг эмчилгээ хийлгэх зорилгоор (энэ нь гол зорилго байсан эсэхээс үл хамааран) орхин явсан, эсвэл аялал эхлэхээс өмнө урьдчилан мэдэх боломжтой эсвэл мэдэж байсан аливаа эрүүл мэндийн байдалын эмчилгээнд үйлчлэхгүй.
e) Ямар ч нөхцөлд жирэмслэлт эсвэл төрөлттэй холбоотой эмчилгээ үйлчилгээнд нөхөн төлбөр олгохгүй.
f) Эмчилгээг үзүүлж буй эмчтэй холбогдсоноор бид даатгуулагчийн эрүүл мэндийн байдал тогтворжсон эсвэл даатгуулагчийн биеийн байдал өөрийн даатгал үйлчлэх бүс нутаг уруу буцах боломжтой тохиолдолд бид яаралтай эмчилгээний төлбөрийг дуусгавар болно.
Хэвтэн эмчлүүлэх болон Өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр /өрөөний төлбөр болон хоолны төлбөр багтсан / Даатгуулагч даатгалын гэрээнд багтсан эмчилгээ үйлчилгээг авах шаардлагаар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд бид даатгуулагчийн ор, хоолны зардлыг тухайн эмнэлгийн энгийн өрөөний үнээр хамгаалалтын хязгаарын дагуу хариуцна. Хэрэв даатгуулагч хамгаалалтын багцын хязгаараас давсан буюу өндөр зэрэглэлийн өрөөнд хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд үүсэх зөрүү төлбөрийг өөрөө хариуцна.
Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардал Эмнэлэгт хэвтэхээс эхлээд эмнэлгээс гарах хоорондох зөвшөөрөгдсөн эмчилгээтэй холбоотой эмнэлгийн дараах төлбөрийг бид хариуцна:
a) Оношилгооны үйл явцууд
b) Мэс засал
c) Мэс заслын өрөөний төлбөр
d) Сувилахуйн үйлчилгээ, эм тариа болон хувцас хэрэглэл
e) Гаднах протез болон ортез эсвэл багаж хэрэгслээс бусад эмчийн ашигласан мэс заслын багаж хэрэгслүүд
f) Мэс заслын болон мэдээ алдуулагч эмчийн төлбөр
g) Эрчимт эмчилгээний тасгийн төлбөр
h) Эрүүл мэндийн байдал ба үүнтэй шууд холбоотой зөвшөөрөгдсөн эмчилгээ бүхий эмчийн үзлэг болон физик эмчилгээ
Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардал i) Туяа болон химийн эмчилгээ
j) Компьютер томограф, соронзон хэлбэлзлийн зураг, рентген туяа ба бусад баталгаат зураг авах техник хэрэгсэл
k) Эмнэлэг дахь тусгай сувилгаа
Сахиурын зардал Даатгуулагч зөвшөөрөгдсөн хэвтэн эмчлүүлэх эмчилгээ үйлчилгээг авч байгаа бол даатгуулагчийн хэвтэж буй эмнэлэгт сахиурын ор хоногийн зардлыг хамгаалалтын хязгаарын дагуу бид төлнө. Бага насны буюу 3 нас хүртэлх насны хүүхдийн эмнэлэгт хэвтэх үед асран хамгаалагчийн хамт хэвтэх зардал уг хамгаалалтаас төлөгдөнө. Энэ нь даатгуулагчийн хамгаалалтаас төлөгдөнө.
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаторийн эмчилгээ a) Эмчийн үзлэгийн төлбөр,
b) Оношлогооны үйл явцууд,
c) Эмийн жор
d) Амбулаторийн эмчилгээнд хийгдсэн компьютер томограф, соронзон хэлбэлзлийн зураг, позитрон туяа бүхий томограф ба рентген зураг
g) Амбулаторийн эмчилгээний хүрээнд хийгдэх мэс засал,
Протезийн зардал Даатгагдагч гэмтэл бэртэл авсны улмаас хийлгүүлсэн (шүдний протезоос бусад) аливаа протезийн зардал
Хүнд өвчний хамгаалалт
Эмчилгээ Даатгагдагч гэрээ эхэлснээс хойш хүнд өвчнөөр оношлогдон эмчилгээ шаардлагатай болсон тохиодолд даатгалын гэрээ дуусах хүртэлх гарч буй эмчийн үзлэг, эмчилгээ, эм тариа, хэвтэн эмчлүүлэх зардлыг уг хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Хавдрын эмчилгээ
Эмийн болон мэс заслын эмчилгээ Даатгагдагч даатгалын гэрээ эхэлснээс хойш оношлогдсон хавдрын эмчилгээний хүрээнд хийлгэж буй амбулатори болон хэвтэн эмчлүүлэх зардлыг бид уг хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Туяа болон /эсвэл химийн эмчилгээ
Веллнэсс хамгаалалт
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг Даатгалын гэрээнд тодорхойлсон урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хамгаалалтын зардлыг гэрээнд заасан дүнгийн дагуу бид хариуцах бөгөөд. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багц шинжилгээ өгөх эмнэлгийг сонгоход даатгагч давуу эрх эдлэх бөгөөд шинжилгээнд хамрагдах хугацааг талууд харилцан тохиролцоно. Даатгагдагч уг хамгаалалтыг даатгалын гэрээний хугацаанд зөвхөн нэг (1) удаа ашиглах боломжтой
Архаг хууч өвчний хамгаалалт
Архаг хууч өвчний үзлэг,оношилгоо Даатгалын гэрээнд тодорхойлсон архаг хууч өвчний сэдрэлт, эмчилгээтэй холбоогтой зардлыг энэ хамгаалалтын хязгаарын дагуу бид төлнө.
Хэрэв даатгуулагч гэрээнд хамрагдахаас өмнө аливаа төрлийн хавдраар оношлогдож байсан бол холбогдох эмчилгээний зардлыг хавдрын эмчилгээний хамгаалалт бус архаг хууч өвчний хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Физик эмчилгээний зардал нь уг хамгаалалтанд багтахгүй бөгөөд энэхүү гэрээний холбогдох хамгаалалтад хамаарна.
Архаг хууч өвчний эмчилгээний зардал
Эмнэлгийн тээвэрлэлт
Орон нутгийн газраар хийгдэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ Даатгал үйлчлэх бүс нутагт үүссэн даатгуулагчийн амь нас, эд эрхтэнд ноцтой аюултай гэмтлийн үед зайлшгүй шаардлагаар эмнэлэг хооронд хийгдсэн түргэн тусламжийн үйлчилгээний зардлыг бид төлнө. Тухайн үйлчилгээ нь шаардлагатай байсан эсэхийг эмчлэгч эмч тодорхойлох бөгөөд бидний зүгээс дахин нягталж үзсэний дараа шийдвэрийг гаргана.
Шүдний хамгаалалт
Гэнэтийн ослоос үүдэлтэй шүдний эмчилгээ Гэрээнд заасан хязгаар болон энэхүү үйлчилгээг авч болох хүрээнд бид гаднын нөлөөнөөс үүдэлтэй өөрийн шүдэнд учирсан ослын гаралтай, гэмтлийн дараах (ослоос хойш гуч (30) хоногийн хугацаанд) зөвхөн шүдний эмчийн үзлэг ба анхны эмчилгээг хариуцна.
Тус хамгаалалт нь дараах тохиолдолд үйлчлэхгүй:
a) Гаднын хатуу биет агуулсан эсэхийг үл харгалзан юм идэж, уух үед тохиолдсон бэртэл бол, эсвэл
b) Шүдний хэвийн элэгдэлээс үүдэлтэй гэмтэл бол, эсвэл
c) Тохиромжтой шүдний хамгаалалт зүүхгүйгээр бокс ба америк хөл бөмбөг тоглож байх үед учирсан бэртэл (үүнд сургуульд байх үеийн америк хөл бөмбөг хамаарагдахгүй) бол, эсвэл
d) Шүд цэвэрлэх ба өнгөлөх, сойзоор угаах үед болон шүдний ариун цэвэр сахих үед тохиолдсон гэмтэл бол, эсвэл
e) Гэмтэл бэртэл учирснаас хойш долоо (7) хоногийн дотор гэмтлийн дараах шинж тэмдэг илрээгүй бол.
Ослоос үүдэлтэй ам ба эрүү нүүрний мэс засал Ам болон эрүү нүүрний мэс засалчийн үзүүлсэн дараах эмчилгээний зардлыг бид төлнө:
a) Өвчилсөн эсвэл өвчний шинж тэмдэг илэрсэн, буйлаа цоолж гараагүй болон далд байгаа шүдийг мэс заслын аргаар авах,
b) Өвчилсөн шүдний далд ёзоорыг мэс заслын аргаар авах,
c) Эрүүний уйланхайг авах,
d) Хавдрын эмчилгээ (аман доторх булцгар ба гэмтэл).
Эрүүний үе салахтай (TMJ) холбоотой физик болон мэс заслын шаардлагатай эмчилгээ нь энэхүү гэрээний холбогдох хамгаалалтуудад хамаарна.
Энэхүү хамгаалалтад шүдний ердийн эмчилгээ болон шүд нөхөн сэргээх эмчилгээ хамрагдахгүй.
Нэмэлт хамгаалалтууд
Шүдний ердийн болон нөхөн сэргээх эмчилгээ Гэрээнд заасан хязгаарын дагуу бид шүдний сувгийн эмчилгээ, суулгац, бэхлээс, бүрээс, буйлны үрэвслийн эмчилгээ, хиймэл шүд болон дотор гадар ломбоны зардлыг зөвшөөрөгдсөн эмчилгээний зардлыг төлнө. Арван зургаа (16)-с доош насны даатгуулагчийн шүд засах эмчилгээний төлбөр нь мөн уг хамгаалалтанд багтана
Хараазүйн хамгаалалт Гэрээнд заасан хязгаарын хүрээнд бид харааг засах, нүдний шил ба харааны линз, холбогдох нүдний шилний хүрээ хийх зардлыг нүдний эмч болон хараа шалгах мэргэжилтний зөвлөснөөр зөвшөөрөгдсөн эмчилгээний зардлыг төлнө. Энэ хамгаалалтад нүдний эмч болон хараа шалгах мэргэжилтний үзлэгийн төлбөр мөн багтана.
Энэхүү хамгаалалтад эмчийн заавартай болон зааваргүй өнгийн/хувирдаг линз, нарны шил, хараа засах зориулалтын бус линз, харааг засах лазерын мэс засал ба ижил төрлийн бусад эмчилгээний зардлууд хамрагдахгүй.
Жирэмслэлт ба төрөлтийн хамгаалалт / 12 сарын хүлээлгийн хугацаатай / Даатгуулагчийн багцад хамаарах үйлчилгээний хязгаарын дагуу эмэгтэй даатгуулагч нь үргэлжилсэн арван хоёр (12) сарын хугацаанд даатгуулсан гэрээтэй ба ирэх гэрээний жилд дахин даатгуулсан тохиолдолд энэхүү үйлчилгээг авах боломжтой бөгөөд зөвшөөрөгдсөн нэхэмжлэлийн нөхөн төлбөрийг олгох боломжтой болно.
Энэхүү хамгаалалт нь гэрээнд заасан хязгаарын хүрээнд арван найм (18) ба түүнээс дээш насны эмэгтэй даатгуулагчид хамааралтай бөгөөд төрөхийн өмнөх эмчилгээ, хүүхэд төрөлт болон төрсөний дараах эмчилгээ үйлчилгээний нийлбэр зардлыг төрсний дараах дөчин хоёр (42) хоногийн хугацаанд барагдуулна. Даатгуулагч гэрээний жилд нэгээс (1)-ээс илүү жирэмсэлсэн тохиолдолд бид хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Төрөх замаар/уламжлалт төрөлт мөн эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагын улмаас кесар мэс заслаар төрөх тохиолдолд амаржих зардлыг энэхүү хамгаалалтын хягаараар бид төлнө. Төрөлтийн үед гарах аливаа хүндрэлүүдтэй холбоотой эмчилгээний зардал уг багцад хамаарахгүй.
Өөрийн хүсэлтээр эсвэл эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагагүйгээр кесар мэс заслаар төрөх үед энгийн төрөлтийн зардлын хэмжээгээр тооцон бид нөхөн төлбөр олгоно.
Санамж:
Хэрвээ кесар мэс заслыг эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагаар хийгдсэн гэдгийг тогтоож чадахгүй бол бид үүнийг өөрийн сонголт ба эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай биш байсан гэж үзнэ.
Архаг хууч өвчний хамгаалалт
Сэтгэцийн эмчилгээ Даатгуулагчийн багцад хамаарах үйлчилгээний хязгаарын дагуу даатгуулагч нь сэтгэцийн ерөнхий өвчлөлтэй холбоотойгоор эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх, өдрийн эмчилгээ ба амбулаторийн эмчилгээг заасан хязгаарт багтаан авах боломжтой.
Дархлаажуулалтын хамгаалалт Гэрээнд заасан хязгаарын дагуу бид шаардлагатай вакцинжуулалтын үйлчилгээг заасан хязгаарын хэмжээнд төлнө. Вакцин хийлгэхтэй холбоотойгоор гарсан үзлэгийн төлбөр хураамжийг боломжтой бол энэхүү хамгаалалтаар нэхэмжлэн авна.
Физик эмчилгээ Даатгалын гэрээнд тодорхойлсон физик эмчилгээтэй холбоотой амбулаторийн эмчийн үзлэг, өдрийн болон хэвтэн эмчлүүлэх эмчилгээг бид гэрээнд заасан хязгаарын дагуу төлнө.
Аливаа массаж, татлага нь ямар ч тохиолдолд даатгалын хамгаалалтанд орохгүй.
Уламжлалт эмчилгээ Мэргэшсэн бариач, хөл тавхайн өвчний эмч, хоол тэжээлийн зөвлөгч эмч, эмийн бус аргаар эмчлэх эмч, зүү төөнүүрийн эмч, яс үе мөчний эмч, хөдөлгөөн засалч болон дорно дахины уламжлалт эмчилгээний эмчийн үзүүлж буй эмчилгээ үйлчилгээ нь тодорхой төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх ёстой бөгөөд дуусах хугацааг товлон хүрэх үр дүнг мөн тодорхойлох ёстой.
Эргэлзээ үүсгэхгүй байх үүднээс эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх, өдрийн эмчилгээ эсвэл оношилгооноос үүдэлтэй аливаа уламжлалт эмчилгээ энэхүү хамгаалалтад хамаарагдахгүй.

Даатгалын хасалт хэсэг
13.1.Даатгагч Монгол Улсын Даатгалын тухай хуулийн 8.5 дугаар зүйлд заасан үндэслэл үүссэн болон энэхүү даатгалын онцлогоос хамаарч дараах тохиолдлуудад аливаа үүрэг хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд нөхөн төлбөр төлөхөөс татгалзана. Үүнд:
13.1.1.Уламжлалт анагаах ухааны эм, тан
13.1.2.Төрөлхийн эмгэг болон үүнээс улбаалсан аливаа эмчилгээний зардал
13.1.3.Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх, жирэмслэлтийг таслан зогсоох, үргүйдлийн шинжилгээ ба эмчилгээ. үр тогтоох чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн эмчилгээ (тэр дундаа цаашдын үр зулбалтаас урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ), үр зулбалтын шалтгааныг болон эмнэлгийн аргаар үр тогтоох аргыг судлах. үргүй болгох (эсвэл эсрэг эмчилгээ) ажилбар эсвэл тэдгээр ажилбарын үр дагавар буюу тэдгээртэй холбоотой аливаа эмчилгээ.
13.1.4.Бэлгийн үйл ажиллагааны алдагдал, бэлгийн замын халдварт болон бэлгийн замаар халдварласан өвчний эмчилгээ
13.1.5.Эмчилгээний зайлшгүй шаардлагатай бус гоо сайхны мэс ажилбар, өмнө нь хийлгэсэн гоо сайхны мэс ажилбартай холбоотой эсвэл түүнээс улбаатай хийх шаардлагатай болсон аливаа эмчилгээ
13.1.6.Үс уналтын эсрэг эмчилгээ, бүх төрлийн батганы эмчилгээ зэрэг гоо сайхны эмчилгээний зардал
13.1.7.Донор болох. донор эрхтэн эсвэл эд эс цуглуулах эсвэл бусад холбогдох зардал (үүнд донор хайж олох ажлын зардал багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй).
13.1.8.Санаатайгаар өөрийн бие эрхтэнд учруулсан гэмтэл эсвэл амиа хорлох оролдлогын шууд болон шууд бус үр дагаврыг арилгах эмчилгээ.
13.1.9.Никотин эсвэл тамхинаас хамааралтай эмчилгээтэй холбоотой аливаа зардал (үүнд никотин орлуулах эмчилгээ багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй). эсвэл архи болон бусад төрлийн бодисын буруу хэрэглээ тун хэтрүүлэх зэрэгтэй холбоотой эсвэл энэхүү хэрэглээнээс үүдэлтэй эмчилгээ.
13.1.10.Аливаа урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ
13.1.11.Даатгуулагчийн гэрээнд багтаагүй эмчилгээний үр дүнд учирсан зардал. (Үүнд . даатгуулагчийн гэрээнд нэмэлтээр оруулаагүй нөхцөлд жирэмслэлт төрөлт. хараазүй. шүдний ердийн болон нөхөн сэргээх эмчилгээ. сэтгэцийн эмчилгээ. дархлаажуулалт. физик эмчилгээ гэх мэт нэмэлт хамгаалалтууд хамаарна.)
13.1.12.Хөгшрөлт. цэвэршилт. бэлгийн бойжилт гэх мэт физиологийн болон байгалийн жамаар бие эрхтэнд өөрчлөлт орохтой холбоотой нийтлэг шинж тэмдгүүдийг хөнгөвчлөх эмчилгээ.
13.1.13.Даатгуулагч цалин эсвэл мөнгөн урамшуулал, тэр дундаа тэтгэлэг авч оролцдог аливаа мэргэжлийн спортын тэмцээний бэлтгэл сургуулилт хийсэн эсвэл түүнд оролцсоны улмаас хийх шаардлагатай болсон эмчилгээ
13.1.14.Рашаан сувиллын газар, байгалиар буюу спа аргаар эмчлэх эмнэлэг, бие бялдаржуулах төв эсвэл эдгээртэй ижил төстэй байгууллагаас ногдуулсан төлбөр
13.1.15.Оноштой холбоогүй эмчилгээ болон эмийн зардал
13.1.16.Амбулаториор эмчлэгдэх боломжтой өвчнийг хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбоотой ор хоног. хоол. сувилахуйн зардал гэх мэт эмчилгээний нэмэлт өртөг
13.1.17.Энгийн нөхцөлд худалдан авах боломжтой хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний нэхэмжлэл. Үүнд витамин. эрдэс. органик бодисууд багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй /даатгуулагчийн оношд хамаарах үндсэн эмчилгээ нь витамин, эрдэс бодисын хэрэглээ байхаас бусад тохиолдолд/
13.1.18.Судас өргөсөлтөөс хамгаалах оймс. сонсголын аппарат. тэргэнцэр. таяг. заслын зориулалттай чиг баригч. нурууны бүс зэрэг эмнэлгийн туслах хэрэгслийн зардал
13.1.19.Элэгний В.С вирусын оношилгоо, шинжилгээ, эмчилгээний зардал
13.1.20.Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө төлөвлөгдсөн эсвэл гэрээний хугацаа дууссанаас хойш гарсан эмчилгээний зардал
13.1.21.Даатгалын гэрээний үеэр онош нь тогтоогдсон хэдий ч даатгал дууссаны дараа хийгдэх эмчилгээ болон эм тарианы зардал
13.1.22.Даатгагдагчийн өвчнийг эмчлэх бус шинж тэмдэг, өвдөлт намдаах, тайвшруулах, эдгэрэлтийг түргэсгэх зорилгоор хийсэн аливаа эмчилгээ болон эм тарианы зардал
13.1.23.Хараа тэглэх мэс засал
13.1.24.Даатгуулагчийн өвчлөл хэт таргалалтаас үүдэлтэй байсан ч хэт таргалалтын эсрэг эмчилгээ. өөх соруулах болон аливаа тураах зорилго бүхий эмчилгээ, эм
13.1.25.Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө оношлогдсон, шинж тэмдэг нь илэрсэн байсан аливаа өвчлөл
13.1.26.Шүдний оо, сойз, ор дэрний хэрэглэл гэх мэт даатгуулагчийн хувийн хэрэгцээний ахуйн хэрэгсэл

Нэмэлт мэдээлэл
Насны ангилал

20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-65

Хугацаа

Жилээр


Эрхэм эрүүл мэнд багц-2

Эрхэм эрүүл мэндийн даатгал Багц 2

585,0002,280,000
Цэвэрлэх

Даатгалын хамгаалалт Тайлбар
Жилийн дээд хэмжээ Энэ нь даатгуулагч тус бүр биднээс тухайн гэрээний жилд авч болох хамгаалалтын хамгийн дээд хязгаарт багтах нөхөн төлбөр юм. Гэрээний жилийн хугацаанд төлөгдөх бүхий л нөхөн төлбөрүүдийн дүн нь гэрээний нийт хязгаараас тооцогдож явна.
Даатгал үйлчлэх бүс нутаг Монгол улс
Даатгал үйлчлэх бүсээс гаднах хамгаалалт a) Хэрвээ та даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадуур байхдаа гэнэтийн яаралтай эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай бол даатгуулагчийн багцын дагуу багцын хүснэгтэд заасан хязгаарт багтаан эмчилгээг үзүүлнэ. Даатгуулагчийн аялал тус бүрийн даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадуур байх хугацаа даатгуулагч даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гарснаас эхлэн нийт үргэлжилсэн ер (90) хоногоос хэтрэхгүй байна.
b) Даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадуур байх хоногийн тоонд даатгуулагч эмчилгээ хийлгэх хоногийн тоо багтана. Хэрвээ даатгуулагч энэ эмчилгээг хийлгэх эрхтэй бол эмчилгээ хийлгэсэн эхний өдрөөс даатгуулагчийн багцын хүснэгтэд заасан хугацаагаар эмчилгээний төлбөрийг бид хариуцан хийлгэнэ.
c) Эмчилгээг үзүүлж буй эмчтэй зөвлөсний дагуу аль эмчилгээ нь яаралтай эмчилгээ болохыг тодорхойлох эрхийг бид эдэлнэ.
d) Энэхүү хамгаалалт нь даатгуулагч хэрэв даатгал үйлчлэх бүс нутгийг эмчилгээ хийлгэх зорилгоор (энэ нь гол зорилго байсан эсэхээс үл хамааран) орхин явсан, эсвэл аялал эхлэхээс өмнө урьдчилан мэдэх боломжтой эсвэл мэдэж байсан аливаа эрүүл мэндийн байдалын эмчилгээнд үйлчлэхгүй.
e) Ямар ч нөхцөлд жирэмслэлт эсвэл төрөлттэй холбоотой эмчилгээ үйлчилгээнд нөхөн төлбөр олгохгүй.
f) Эмчилгээг үзүүлж буй эмчтэй холбогдсоноор бид даатгуулагчийн эрүүл мэндийн байдал тогтворжсон эсвэл даатгуулагчийн биеийн байдал өөрийн даатгал үйлчлэх бүс нутаг уруу буцах боломжтой тохиолдолд бид яаралтай эмчилгээний төлбөрийг дуусгавар болно.
Хэвтэн эмчлүүлэх болон Өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр /өрөөний төлбөр болон хоолны төлбөр багтсан / Даатгуулагч даатгалын гэрээнд багтсан эмчилгээ үйлчилгээг авах шаардлагаар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд бид даатгуулагчийн ор, хоолны зардлыг тухайн эмнэлгийн энгийн өрөөний үнээр хамгаалалтын хязгаарын дагуу хариуцна. Хэрэв даатгуулагч хамгаалалтын багцын хязгаараас давсан буюу өндөр зэрэглэлийн өрөөнд хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд үүсэх зөрүү төлбөрийг өөрөө хариуцна.
Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардал Эмнэлэгт хэвтэхээс эхлээд эмнэлгээс гарах хоорондох зөвшөөрөгдсөн эмчилгээтэй холбоотой эмнэлгийн дараах төлбөрийг бид хариуцна:
a) Оношилгооны үйл явцууд
b) Мэс засал
c) Мэс заслын өрөөний төлбөр
d) Сувилахуйн үйлчилгээ, эм тариа болон хувцас хэрэглэл
e) Гаднах протез болон ортез эсвэл багаж хэрэгслээс бусад эмчийн ашигласан мэс заслын багаж хэрэгслүүд
f) Мэс заслын болон мэдээ алдуулагч эмчийн төлбөр
g) Эрчимт эмчилгээний тасгийн төлбөр
h) Эрүүл мэндийн байдал ба үүнтэй шууд холбоотой зөвшөөрөгдсөн эмчилгээ бүхий эмчийн үзлэг болон физик эмчилгээ
Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардал i) Туяа болон химийн эмчилгээ
j) Компьютер томограф, соронзон хэлбэлзлийн зураг, рентген туяа ба бусад баталгаат зураг авах техник хэрэгсэл
k) Эмнэлэг дахь тусгай сувилгаа
Сахиурын зардал Даатгуулагч зөвшөөрөгдсөн хэвтэн эмчлүүлэх эмчилгээ үйлчилгээг авч байгаа бол даатгуулагчийн хэвтэж буй эмнэлэгт сахиурын ор хоногийн зардлыг хамгаалалтын хязгаарын дагуу бид төлнө. Бага насны буюу 3 нас хүртэлх насны хүүхдийн эмнэлэгт хэвтэх үед асран хамгаалагчийн хамт хэвтэх зардал уг хамгаалалтаас төлөгдөнө. Энэ нь даатгуулагчийн хамгаалалтаас төлөгдөнө.
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаторийн эмчилгээ a) Эмчийн үзлэгийн төлбөр,
b) Оношлогооны үйл явцууд,
c) Эмийн жор
d) Амбулаторийн эмчилгээнд хийгдсэн компьютер томограф, соронзон хэлбэлзлийн зураг, позитрон туяа бүхий томограф ба рентген зураг
g) Амбулаторийн эмчилгээний хүрээнд хийгдэх мэс засал,
Протезийн зардал Даатгагдагч гэмтэл бэртэл авсны улмаас хийлгүүлсэн (шүдний протезоос бусад) аливаа протезийн зардал
Хүнд өвчний хамгаалалт
Эмчилгээ Даатгагдагч гэрээ эхэлснээс хойш хүнд өвчнөөр оношлогдон эмчилгээ шаардлагатай болсон тохиодолд даатгалын гэрээ дуусах хүртэлх гарч буй эмчийн үзлэг, эмчилгээ, эм тариа, хэвтэн эмчлүүлэх зардлыг уг хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Хавдрын эмчилгээ
Эмийн болон мэс заслын эмчилгээ Даатгагдагч даатгалын гэрээ эхэлснээс хойш оношлогдсон хавдрын эмчилгээний хүрээнд хийлгэж буй амбулатори болон хэвтэн эмчлүүлэх зардлыг бид уг хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Туяа болон /эсвэл химийн эмчилгээ
Веллнэсс хамгаалалт
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг Даатгалын гэрээнд тодорхойлсон урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хамгаалалтын зардлыг гэрээнд заасан дүнгийн дагуу бид хариуцах бөгөөд. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багц шинжилгээ өгөх эмнэлгийг сонгоход даатгагч давуу эрх эдлэх бөгөөд шинжилгээнд хамрагдах хугацааг талууд харилцан тохиролцоно. Даатгагдагч уг хамгаалалтыг даатгалын гэрээний хугацаанд зөвхөн нэг (1) удаа ашиглах боломжтой
Архаг хууч өвчний хамгаалалт
Архаг хууч өвчний үзлэг,оношилгоо Даатгалын гэрээнд тодорхойлсон архаг хууч өвчний сэдрэлт, эмчилгээтэй холбоогтой зардлыг энэ хамгаалалтын хязгаарын дагуу бид төлнө.
Хэрэв даатгуулагч гэрээнд хамрагдахаас өмнө аливаа төрлийн хавдраар оношлогдож байсан бол холбогдох эмчилгээний зардлыг хавдрын эмчилгээний хамгаалалт бус архаг хууч өвчний хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Физик эмчилгээний зардал нь уг хамгаалалтанд багтахгүй бөгөөд энэхүү гэрээний холбогдох хамгаалалтад хамаарна.
Архаг хууч өвчний эмчилгээний зардал
Эмнэлгийн тээвэрлэлт
Орон нутгийн газраар хийгдэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ Даатгал үйлчлэх бүс нутагт үүссэн даатгуулагчийн амь нас, эд эрхтэнд ноцтой аюултай гэмтлийн үед зайлшгүй шаардлагаар эмнэлэг хооронд хийгдсэн түргэн тусламжийн үйлчилгээний зардлыг бид төлнө. Тухайн үйлчилгээ нь шаардлагатай байсан эсэхийг эмчлэгч эмч тодорхойлох бөгөөд бидний зүгээс дахин нягталж үзсэний дараа шийдвэрийг гаргана.
Шүдний хамгаалалт
Гэнэтийн ослоос үүдэлтэй шүдний эмчилгээ Гэрээнд заасан хязгаар болон энэхүү үйлчилгээг авч болох хүрээнд бид гаднын нөлөөнөөс үүдэлтэй өөрийн шүдэнд учирсан ослын гаралтай, гэмтлийн дараах (ослоос хойш гуч (30) хоногийн хугацаанд) зөвхөн шүдний эмчийн үзлэг ба анхны эмчилгээг хариуцна.
Тус хамгаалалт нь дараах тохиолдолд үйлчлэхгүй:
a) Гаднын хатуу биет агуулсан эсэхийг үл харгалзан юм идэж, уух үед тохиолдсон бэртэл бол, эсвэл
b) Шүдний хэвийн элэгдэлээс үүдэлтэй гэмтэл бол, эсвэл
c) Тохиромжтой шүдний хамгаалалт зүүхгүйгээр бокс ба америк хөл бөмбөг тоглож байх үед учирсан бэртэл (үүнд сургуульд байх үеийн америк хөл бөмбөг хамаарагдахгүй) бол, эсвэл
d) Шүд цэвэрлэх ба өнгөлөх, сойзоор угаах үед болон шүдний ариун цэвэр сахих үед тохиолдсон гэмтэл бол, эсвэл
e) Гэмтэл бэртэл учирснаас хойш долоо (7) хоногийн дотор гэмтлийн дараах шинж тэмдэг илрээгүй бол.
Ослоос үүдэлтэй ам ба эрүү нүүрний мэс засал Ам болон эрүү нүүрний мэс засалчийн үзүүлсэн дараах эмчилгээний зардлыг бид төлнө:
a) Өвчилсөн эсвэл өвчний шинж тэмдэг илэрсэн, буйлаа цоолж гараагүй болон далд байгаа шүдийг мэс заслын аргаар авах,
b) Өвчилсөн шүдний далд ёзоорыг мэс заслын аргаар авах,
c) Эрүүний уйланхайг авах,
d) Хавдрын эмчилгээ (аман доторх булцгар ба гэмтэл).
Эрүүний үе салахтай (TMJ) холбоотой физик болон мэс заслын шаардлагатай эмчилгээ нь энэхүү гэрээний холбогдох хамгаалалтуудад хамаарна.
Энэхүү хамгаалалтад шүдний ердийн эмчилгээ болон шүд нөхөн сэргээх эмчилгээ хамрагдахгүй.
Нэмэлт хамгаалалтууд
Шүдний ердийн болон нөхөн сэргээх эмчилгээ Гэрээнд заасан хязгаарын дагуу бид шүдний сувгийн эмчилгээ, суулгац, бэхлээс, бүрээс, буйлны үрэвслийн эмчилгээ, хиймэл шүд болон дотор гадар ломбоны зардлыг зөвшөөрөгдсөн эмчилгээний зардлыг төлнө. Арван зургаа (16)-с доош насны даатгуулагчийн шүд засах эмчилгээний төлбөр нь мөн уг хамгаалалтанд багтана
Хараазүйн хамгаалалт Гэрээнд заасан хязгаарын хүрээнд бид харааг засах, нүдний шил ба харааны линз, холбогдох нүдний шилний хүрээ хийх зардлыг нүдний эмч болон хараа шалгах мэргэжилтний зөвлөснөөр зөвшөөрөгдсөн эмчилгээний зардлыг төлнө. Энэ хамгаалалтад нүдний эмч болон хараа шалгах мэргэжилтний үзлэгийн төлбөр мөн багтана.
Энэхүү хамгаалалтад эмчийн заавартай болон зааваргүй өнгийн/хувирдаг линз, нарны шил, хараа засах зориулалтын бус линз, харааг засах лазерын мэс засал ба ижил төрлийн бусад эмчилгээний зардлууд хамрагдахгүй.
Жирэмслэлт ба төрөлтийн хамгаалалт / 12 сарын хүлээлгийн хугацаатай / Даатгуулагчийн багцад хамаарах үйлчилгээний хязгаарын дагуу эмэгтэй даатгуулагч нь үргэлжилсэн арван хоёр (12) сарын хугацаанд даатгуулсан гэрээтэй ба ирэх гэрээний жилд дахин даатгуулсан тохиолдолд энэхүү үйлчилгээг авах боломжтой бөгөөд зөвшөөрөгдсөн нэхэмжлэлийн нөхөн төлбөрийг олгох боломжтой болно.
Энэхүү хамгаалалт нь гэрээнд заасан хязгаарын хүрээнд арван найм (18) ба түүнээс дээш насны эмэгтэй даатгуулагчид хамааралтай бөгөөд төрөхийн өмнөх эмчилгээ, хүүхэд төрөлт болон төрсөний дараах эмчилгээ үйлчилгээний нийлбэр зардлыг төрсний дараах дөчин хоёр (42) хоногийн хугацаанд барагдуулна. Даатгуулагч гэрээний жилд нэгээс (1)-ээс илүү жирэмсэлсэн тохиолдолд бид хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Төрөх замаар/уламжлалт төрөлт мөн эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагын улмаас кесар мэс заслаар төрөх тохиолдолд амаржих зардлыг энэхүү хамгаалалтын хягаараар бид төлнө. Төрөлтийн үед гарах аливаа хүндрэлүүдтэй холбоотой эмчилгээний зардал уг багцад хамаарахгүй.
Өөрийн хүсэлтээр эсвэл эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагагүйгээр кесар мэс заслаар төрөх үед энгийн төрөлтийн зардлын хэмжээгээр тооцон бид нөхөн төлбөр олгоно.
Санамж:
Хэрвээ кесар мэс заслыг эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагаар хийгдсэн гэдгийг тогтоож чадахгүй бол бид үүнийг өөрийн сонголт ба эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай биш байсан гэж үзнэ.
Архаг хууч өвчний хамгаалалт
Сэтгэцийн эмчилгээ Даатгуулагчийн багцад хамаарах үйлчилгээний хязгаарын дагуу даатгуулагч нь сэтгэцийн ерөнхий өвчлөлтэй холбоотойгоор эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх, өдрийн эмчилгээ ба амбулаторийн эмчилгээг заасан хязгаарт багтаан авах боломжтой.
Дархлаажуулалтын хамгаалалт Гэрээнд заасан хязгаарын дагуу бид шаардлагатай вакцинжуулалтын үйлчилгээг заасан хязгаарын хэмжээнд төлнө. Вакцин хийлгэхтэй холбоотойгоор гарсан үзлэгийн төлбөр хураамжийг боломжтой бол энэхүү хамгаалалтаар нэхэмжлэн авна.
Физик эмчилгээ Даатгалын гэрээнд тодорхойлсон физик эмчилгээтэй холбоотой амбулаторийн эмчийн үзлэг, өдрийн болон хэвтэн эмчлүүлэх эмчилгээг бид гэрээнд заасан хязгаарын дагуу төлнө.
Аливаа массаж, татлага нь ямар ч тохиолдолд даатгалын хамгаалалтанд орохгүй.
Уламжлалт эмчилгээ Мэргэшсэн бариач, хөл тавхайн өвчний эмч, хоол тэжээлийн зөвлөгч эмч, эмийн бус аргаар эмчлэх эмч, зүү төөнүүрийн эмч, яс үе мөчний эмч, хөдөлгөөн засалч болон дорно дахины уламжлалт эмчилгээний эмчийн үзүүлж буй эмчилгээ үйлчилгээ нь тодорхой төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх ёстой бөгөөд дуусах хугацааг товлон хүрэх үр дүнг мөн тодорхойлох ёстой.
Эргэлзээ үүсгэхгүй байх үүднээс эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх, өдрийн эмчилгээ эсвэл оношилгооноос үүдэлтэй аливаа уламжлалт эмчилгээ энэхүү хамгаалалтад хамаарагдахгүй.

Даатгалын хасалт хэсэг
13.1.Даатгагч Монгол Улсын Даатгалын тухай хуулийн 8.5 дугаар зүйлд заасан үндэслэл үүссэн болон энэхүү даатгалын онцлогоос хамаарч дараах тохиолдлуудад аливаа үүрэг хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд нөхөн төлбөр төлөхөөс татгалзана. Үүнд:
13.1.1.Уламжлалт анагаах ухааны эм, тан
13.1.2.Төрөлхийн эмгэг болон үүнээс улбаалсан аливаа эмчилгээний зардал
13.1.3.Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх, жирэмслэлтийг таслан зогсоох, үргүйдлийн шинжилгээ ба эмчилгээ. үр тогтоох чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн эмчилгээ (тэр дундаа цаашдын үр зулбалтаас урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ), үр зулбалтын шалтгааныг болон эмнэлгийн аргаар үр тогтоох аргыг судлах. үргүй болгох (эсвэл эсрэг эмчилгээ) ажилбар эсвэл тэдгээр ажилбарын үр дагавар буюу тэдгээртэй холбоотой аливаа эмчилгээ.
13.1.4.Бэлгийн үйл ажиллагааны алдагдал, бэлгийн замын халдварт болон бэлгийн замаар халдварласан өвчний эмчилгээ
13.1.5.Эмчилгээний зайлшгүй шаардлагатай бус гоо сайхны мэс ажилбар, өмнө нь хийлгэсэн гоо сайхны мэс ажилбартай холбоотой эсвэл түүнээс улбаатай хийх шаардлагатай болсон аливаа эмчилгээ
13.1.6.Үс уналтын эсрэг эмчилгээ, бүх төрлийн батганы эмчилгээ зэрэг гоо сайхны эмчилгээний зардал
13.1.7.Донор болох. донор эрхтэн эсвэл эд эс цуглуулах эсвэл бусад холбогдох зардал (үүнд донор хайж олох ажлын зардал багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй).
13.1.8.Санаатайгаар өөрийн бие эрхтэнд учруулсан гэмтэл эсвэл амиа хорлох оролдлогын шууд болон шууд бус үр дагаврыг арилгах эмчилгээ.
13.1.9.Никотин эсвэл тамхинаас хамааралтай эмчилгээтэй холбоотой аливаа зардал (үүнд никотин орлуулах эмчилгээ багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй). эсвэл архи болон бусад төрлийн бодисын буруу хэрэглээ тун хэтрүүлэх зэрэгтэй холбоотой эсвэл энэхүү хэрэглээнээс үүдэлтэй эмчилгээ.
13.1.10.Аливаа урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ
13.1.11.Даатгуулагчийн гэрээнд багтаагүй эмчилгээний үр дүнд учирсан зардал. (Үүнд . даатгуулагчийн гэрээнд нэмэлтээр оруулаагүй нөхцөлд жирэмслэлт төрөлт. хараазүй. шүдний ердийн болон нөхөн сэргээх эмчилгээ. сэтгэцийн эмчилгээ. дархлаажуулалт. физик эмчилгээ гэх мэт нэмэлт хамгаалалтууд хамаарна.)
13.1.12.Хөгшрөлт. цэвэршилт. бэлгийн бойжилт гэх мэт физиологийн болон байгалийн жамаар бие эрхтэнд өөрчлөлт орохтой холбоотой нийтлэг шинж тэмдгүүдийг хөнгөвчлөх эмчилгээ.
13.1.13.Даатгуулагч цалин эсвэл мөнгөн урамшуулал, тэр дундаа тэтгэлэг авч оролцдог аливаа мэргэжлийн спортын тэмцээний бэлтгэл сургуулилт хийсэн эсвэл түүнд оролцсоны улмаас хийх шаардлагатай болсон эмчилгээ
13.1.14.Рашаан сувиллын газар, байгалиар буюу спа аргаар эмчлэх эмнэлэг, бие бялдаржуулах төв эсвэл эдгээртэй ижил төстэй байгууллагаас ногдуулсан төлбөр
13.1.15.Оноштой холбоогүй эмчилгээ болон эмийн зардал
13.1.16.Амбулаториор эмчлэгдэх боломжтой өвчнийг хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбоотой ор хоног. хоол. сувилахуйн зардал гэх мэт эмчилгээний нэмэлт өртөг
13.1.17.Энгийн нөхцөлд худалдан авах боломжтой хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний нэхэмжлэл. Үүнд витамин. эрдэс. органик бодисууд багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй /даатгуулагчийн оношд хамаарах үндсэн эмчилгээ нь витамин, эрдэс бодисын хэрэглээ байхаас бусад тохиолдолд/
13.1.18.Судас өргөсөлтөөс хамгаалах оймс. сонсголын аппарат. тэргэнцэр. таяг. заслын зориулалттай чиг баригч. нурууны бүс зэрэг эмнэлгийн туслах хэрэгслийн зардал
13.1.19.Элэгний В.С вирусын оношилгоо, шинжилгээ, эмчилгээний зардал
13.1.20.Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө төлөвлөгдсөн эсвэл гэрээний хугацаа дууссанаас хойш гарсан эмчилгээний зардал
13.1.21.Даатгалын гэрээний үеэр онош нь тогтоогдсон хэдий ч даатгал дууссаны дараа хийгдэх эмчилгээ болон эм тарианы зардал
13.1.22.Даатгагдагчийн өвчнийг эмчлэх бус шинж тэмдэг, өвдөлт намдаах, тайвшруулах, эдгэрэлтийг түргэсгэх зорилгоор хийсэн аливаа эмчилгээ болон эм тарианы зардал
13.1.23.Хараа тэглэх мэс засал
13.1.24.Даатгуулагчийн өвчлөл хэт таргалалтаас үүдэлтэй байсан ч хэт таргалалтын эсрэг эмчилгээ. өөх соруулах болон аливаа тураах зорилго бүхий эмчилгээ, эм
13.1.25.Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө оношлогдсон, шинж тэмдэг нь илэрсэн байсан аливаа өвчлөл
13.1.26.Шүдний оо, сойз, ор дэрний хэрэглэл гэх мэт даатгуулагчийн хувийн хэрэгцээний ахуйн хэрэгсэл

Нэмэлт мэдээлэл
Насны ангилал

20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-65

Хугацаа

Жилээр


Эрхэм эрүүл мэнд багц-1

Эрхэм эрүүл мэндийн даатгал Багц 1

450,0001,730,000
Цэвэрлэх

Даатгалын хамгаалалт Тайлбар
Жилийн дээд хэмжээ Энэ нь даатгуулагч тус бүр биднээс тухайн гэрээний жилд авч болох хамгаалалтын хамгийн дээд хязгаарт багтах нөхөн төлбөр юм. Гэрээний жилийн хугацаанд төлөгдөх бүхий л нөхөн төлбөрүүдийн дүн нь гэрээний нийт хязгаараас тооцогдож явна.
Даатгал үйлчлэх бүс нутаг Монгол улс
Даатгал үйлчлэх бүсээс гаднах хамгаалалт a) Хэрвээ та даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадуур байхдаа гэнэтийн яаралтай эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай бол даатгуулагчийн багцын дагуу багцын хүснэгтэд заасан хязгаарт багтаан эмчилгээг үзүүлнэ. Даатгуулагчийн аялал тус бүрийн даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадуур байх хугацаа даатгуулагч даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гарснаас эхлэн нийт үргэлжилсэн ер (90) хоногоос хэтрэхгүй байна.
b) Даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадуур байх хоногийн тоонд даатгуулагч эмчилгээ хийлгэх хоногийн тоо багтана. Хэрвээ даатгуулагч энэ эмчилгээг хийлгэх эрхтэй бол эмчилгээ хийлгэсэн эхний өдрөөс даатгуулагчийн багцын хүснэгтэд заасан хугацаагаар эмчилгээний төлбөрийг бид хариуцан хийлгэнэ.
c) Энэхүү хамгаалалт нь даатгуулагч хэрэв даатгал үйлчлэх бүс нутгийг эмчилгээ хийлгэх зорилгоор (энэ нь гол зорилго байсан эсэхээс үл хамааран) орхин явсан, эсвэл аялал эхлэхээс өмнө урьдчилан мэдэх боломжтой эсвэл мэдэж байсан аливаа эрүүл мэндийн байдалын эмчилгээнд үйлчлэхгүй.
d) Ямар ч нөхцөлд жирэмслэлт эсвэл төрөлттэй холбоотой эмчилгээ үйлчилгээнд нөхөн төлбөр олгохгүй.
Хэвтэн эмчлүүлэх болон Өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр /өрөөний төлбөр болон хоолны төлбөр багтсан / Даатгуулагч даатгалын гэрээнд багтсан эмчилгээ үйлчилгээг авах шаардлагаар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд бид даатгуулагчийн ор, хоолны зардлыг тухайн эмнэлгийн энгийн өрөөний үнээр хамгаалалтын хязгаарын дагуу хариуцна. Хэрэв даатгуулагч хамгаалалтын багцын хязгаараас давсан буюу өндөр зэрэглэлийн өрөөнд хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд үүсэх зөрүү төлбөрийг өөрөө хариуцна.
Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардал Эмнэлэгт хэвтэхээс эхлээд эмнэлгээс гарах хоорондох зөвшөөрөгдсөн эмчилгээтэй холбоотой эмнэлгийн дараах төлбөрийг бид хариуцна:
a) Оношлогооны үйл явцууд
b) Мэс засал
c) Мэс заслын өрөөний төлбөр
d) Сувилахуйн үйлчилгээ, эм тариа болон хувцас хэрэгсэл
e) Гаднах портез болон ортез эсвэл багаж хэрэгслээс бусад эмчийн ашигласан мэс заслын багаж хэрэгслүүд
f) Мэс заслын болон мэдээ алдуудагч эмчийн төлбөр
g) Эрчимт эмчилгээний тасгийн төлбөр
j) Компвютер томограф, соронзон хэлбэлзлийн зураг, рентген туая ба бусад баталгаат зураг авах техник хэрэгсэл
Сахиурын зардал Даатгуулагч зөвшөөрөгдсөн хэвтэн эмчлүүлэх эмчилгээ үйлчилгээг авч байгаа бол даатгуулагчийн хэвтэж буй эмнэлэгт сахиурын ор хоногийн зардлыг хамгаалалтын хязгаарын дагуу бид төлнө. Бага насны буюу 3 нас хүртэлх насны хүүхдийн эмнэлэгт хэвтэх үед асран хамгаалагчийн хамт хэвтэх зардал уг хамгаалалтаас төлөгдөнө. Энэ нь даатгуулагчийн хамгаалалтаас төлөгдөнө.
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаторийн эмчилгээ a) Эмчийн үзлэгийн төлбөр,
b) Оношлогооны үйл явцууд,
c) Эмийн жор
d) Амбулаторийн эмчилгээнд хийгдсэн компьютер томограф, соронзон хэлбэлзлийн зураг, позитрон туяа бүхий томограф ба рентген зураг
g) Амбулаторийн эмчилгээний хүрээнд хийгдэх мэс засал,
Протезийн зардал Даатгагдагч гэмтэл бэртэл авсны улмаас хийлгүүлсэн (шүдний протезоос бусад) аливаа протезийн зардал
Хүнд өвчний хамгаалалт
Эмчилгээ Даатгагдагч гэрээ эхэлснээс хойш хүнд өвчнөөр оношлогдон эмчилгээ шаардлагатай болсон тохиодолд даатгалын гэрээ дуусах хүртэлх гарч буй эмчийн үзлэг, эмчилгээ, эм тариа, хэвтэн эмчлүүлэх зардлыг уг хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Хавдрын эмчилгээ
Эмийн болон мэс заслын эмчилгээ Даатгагдагч даатгалын гэрээ эхэлснээс хойш оношлогдсон хавдрын эмчилгээний хүрээнд хийлгэж буй амбулатори болон хэвтэн эмчлүүлэх зардлыг бид уг хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Туяа болон /эсвэл химийн эмчилгээ
Веллнэсс хамгаалалт
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг Даатгалын гэрээнд тодорхойлсон урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хамгаалалтын зардлыг гэрээнд заасан дүнгийн дагуу бид хариуцах бөгөөд. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багц шинжилгээ өгөх эмнэлгийг сонгоход даатгагч давуу эрх эдлэх бөгөөд шинжилгээнд хамрагдах хугацааг талууд харилцан тохиролцоно. Даатгагдагч уг хамгаалалтыг даатгалын гэрээний хугацаанд зөвхөн нэг (1) удаа ашиглах боломжтой
Архаг хууч өвчний хамгаалалт
Архаг хууч өвчний үзлэг,оношилгоо Даатгалын гэрээнд тодорхойлсон архаг хууч өвчний сэдрэлт, эмчилгээтэй холбоогтой зардлыг энэ хамгаалалтын хязгаарын дагуу бид төлнө.
Хэрэв даатгуулагч гэрээнд хамрагдахаас өмнө аливаа төрлийн хавдраар оношлогдож байсан бол холбогдох эмчилгээний зардлыг хавдрын эмчилгээний хамгаалалт бус архаг хууч өвчний хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Физик эмчилгээний зардал нь уг хамгаалалтанд багтахгүй бөгөөд энэхүү гэрээний холбогдох хамгаалалтад хамаарна.
Архаг хууч өвчний эмчилгээний зардал
Эмнэлгийн тээвэрлэлт
Орон нутгийн газраар хийгдэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ Даатгал үйлчлэх бүс нутагт үүссэн даатгуулагчийн амь нас, эд эрхтэнд ноцтой аюултай гэмтлийн үед зайлшгүй шаардлагаар эмнэлэг хооронд хийгдсэн түргэн тусламжийн үйлчилгээний зардлыг бид төлнө. Тухайн үйлчилгээ нь шаардлагатай байсан эсэхийг эмчлэгч эмч тодорхойлох бөгөөд бидний зүгээс дахин нягталж үзсэний дараа шийдвэрийг гаргана.
Шүдний хамгаалалт
Гэнэтийн ослоос үүдэлтэй шүдний эмчилгээ Гэрээнд заасан хязгаар болон энэхүү үйлчилгээг авч болох хүрээнд бид гаднын нөлөөнөөс үүдэлтэй өөрийн шүдэнд учирсан ослын гаралтай, гэмтлийн дараах (ослоос хойш гуч (30) хоногийн хугацаанд) зөвхөн шүдний эмчийн үзлэг ба анхны эмчилгээг хариуцна.
Тус хамгаалалт нь дараах тохиолдолд үйлчлэхгүй:
a) Гаднын хатуу биет агуулсан эсэхийг үл харгалзан юм идэж, уух үед тохиолдсон бэртэл бол, эсвэл
b) Шүдний хэвийн элэгдэлээс үүдэлтэй гэмтэл бол, эсвэл
c) Тохиромжтой шүдний хамгаалалт зүүхгүйгээр бокс ба америк хөл бөмбөг тоглож байх үед учирсан бэртэл (үүнд сургуульд байх үеийн америк хөл бөмбөг хамаарагдахгүй) бол, эсвэл
d) Шүд цэвэрлэх ба өнгөлөх, сойзоор угаах үед болон шүдний ариун цэвэр сахих үед тохиолдсон гэмтэл бол, эсвэл
e) Гэмтэл бэртэл учирснаас хойш долоо (7) хоногийн дотор гэмтлийн дараах шинж тэмдэг илрээгүй бол.
Ослоос үүдэлтэй ам ба эрүү нүүрний мэс засал Ам болон эрүү нүүрний мэс засалчийн үзүүлсэн дараах эмчилгээний зардлыг бид төлнө:
a) Өвчилсөн эсвэл өвчний шинж тэмдэг илэрсэн, буйлаа цоолж гараагүй болон далд байгаа шүдийг мэс заслын аргаар авах,
b) Өвчилсөн шүдний далд ёзоорыг мэс заслын аргаар авах,
c) Эрүүний уйланхайг авах,
d) Хавдрын эмчилгээ (аман доторх булцгар ба гэмтэл).
Эрүүний үе салахтай (TMJ) холбоотой физик болон мэс заслын шаардлагатай эмчилгээ нь энэхүү гэрээний холбогдох хамгаалалтуудад хамаарна.
Энэхүү хамгаалалтад шүдний ердийн эмчилгээ болон шүд нөхөн сэргээх эмчилгээ хамрагдахгүй.
Нэмэлт хамгаалалтууд
Шүдний ердийн болон нөхөн сэргээх эмчилгээ Гэрээнд заасан хязгаарын дагуу бид шүдний сувгийн эмчилгээ, суулгац, бэхлээс, бүрээс, буйлны үрэвслийн эмчилгээ, хиймэл шүд болон дотор гадар ломбоны зардлыг зөвшөөрөгдсөн эмчилгээний зардлыг төлнө. Арван зургаа (16)-с доош насны даатгуулагчийн шүд засах эмчилгээний төлбөр нь мөн уг хамгаалалтанд багтана
Хараазүйн хамгаалалт Гэрээнд заасан хязгаарын хүрээнд бид харааг засах, нүдний шил ба харааны линз, холбогдох нүдний шилний хүрээ хийх зардлыг нүдний эмч болон хараа шалгах мэргэжилтний зөвлөснөөр зөвшөөрөгдсөн эмчилгээний зардлыг төлнө. Энэ хамгаалалтад нүдний эмч болон хараа шалгах мэргэжилтний үзлэгийн төлбөр мөн багтана.
Энэхүү хамгаалалтад эмчийн заавартай болон зааваргүй өнгийн/хувирдаг линз, нарны шил, хараа засах зориулалтын бус линз, харааг засах лазерын мэс засал ба ижил төрлийн бусад эмчилгээний зардлууд хамрагдахгүй.
Жирэмслэлт ба төрөлтийн хамгаалалт / 12 сарын хүлээлгийн хугацаатай / Даатгуулагчийн багцад хамаарах үйлчилгээний хязгаарын дагуу эмэгтэй даатгуулагч нь үргэлжилсэн арван хоёр (12) сарын хугацаанд даатгуулсан гэрээтэй ба ирэх гэрээний жилд дахин даатгуулсан тохиолдолд энэхүү үйлчилгээг авах боломжтой бөгөөд зөвшөөрөгдсөн нэхэмжлэлийн нөхөн төлбөрийг олгох боломжтой болно.
Энэхүү хамгаалалт нь гэрээнд заасан хязгаарын хүрээнд арван найм (18) ба түүнээс дээш насны эмэгтэй даатгуулагчид хамааралтай бөгөөд төрөхийн өмнөх эмчилгээ, хүүхэд төрөлт болон төрсөний дараах эмчилгээ үйлчилгээний нийлбэр зардлыг төрсний дараах дөчин хоёр (42) хоногийн хугацаанд барагдуулна. Даатгуулагч гэрээний жилд нэгээс (1)-ээс илүү жирэмсэлсэн тохиолдолд бид хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Төрөх замаар/уламжлалт төрөлт мөн эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагын улмаас кесар мэс заслаар төрөх тохиолдолд амаржих зардлыг энэхүү хамгаалалтын хягаараар бид төлнө. Төрөлтийн үед гарах аливаа хүндрэлүүдтэй холбоотой эмчилгээний зардал уг багцад хамаарахгүй.
Өөрийн хүсэлтээр эсвэл эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагагүйгээр кесар мэс заслаар төрөх үед энгийн төрөлтийн зардлын хэмжээгээр тооцон бид нөхөн төлбөр олгоно.
Санамж:
Хэрвээ кесар мэс заслыг эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагаар хийгдсэн гэдгийг тогтоож чадахгүй бол бид үүнийг өөрийн сонголт ба эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай биш байсан гэж үзнэ.
Архаг хууч өвчний хамгаалалт
Сэтгэцийн эмчилгээ Даатгуулагчийн багцад хамаарах үйлчилгээний хязгаарын дагуу даатгуулагч нь сэтгэцийн ерөнхий өвчлөлтэй холбоотойгоор эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх, өдрийн эмчилгээ ба амбулаторийн эмчилгээг заасан хязгаарт багтаан авах боломжтой.
Дархлаажуулалтын хамгаалалт Гэрээнд заасан хязгаарын дагуу бид шаардлагатай вакцинжуулалтын үйлчилгээг заасан хязгаарын хэмжээнд төлнө. Вакцин хийлгэхтэй холбоотойгоор гарсан үзлэгийн төлбөр хураамжийг боломжтой бол энэхүү хамгаалалтаар нэхэмжлэн авна.
Физик эмчилгээ Даатгалын гэрээнд тодорхойлсон физик эмчилгээтэй холбоотой амбулаторийн эмчийн үзлэг, өдрийн болон хэвтэн эмчлүүлэх эмчилгээг бид гэрээнд заасан хязгаарын дагуу төлнө.
Аливаа массаж, татлага нь ямар ч тохиолдолд даатгалын хамгаалалтанд орохгүй.
Уламжлалт эмчилгээ Мэргэшсэн бариач, хөл тавхайн өвчний эмч, хоол тэжээлийн зөвлөгч эмч, эмийн бус аргаар эмчлэх эмч, зүү төөнүүрийн эмч, яс үе мөчний эмч, хөдөлгөөн засалч болон дорно дахины уламжлалт эмчилгээний эмчийн үзүүлж буй эмчилгээ үйлчилгээ нь тодорхой төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх ёстой бөгөөд дуусах хугацааг товлон хүрэх үр дүнг мөн тодорхойлох ёстой.
Эргэлзээ үүсгэхгүй байх үүднээс эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх, өдрийн эмчилгээ эсвэл оношилгооноос үүдэлтэй аливаа уламжлалт эмчилгээ энэхүү хамгаалалтад хамаарагдахгүй.
Ковид-19 эмчилгээ Корона вирусээр шинээр оношлогдсон болон халдварласан тохиолдолд заасан хязгаарт багтаан төлөх эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх, өдрийн ба амбулаторийн эмчилгээг хариуцна.
/ Коронавирус онош батлагдахаас өмнөх болон эдгэрсний дараах тусгаарлалтийн зардал, шинж тэмдэг илрээгүй тохиолдолд сайн дураараа өгөх шинжилгээний зардлыг хариуцахгүй /

Даатгалын хасалт хэсэг
13.1.Даатгагч Монгол Улсын Даатгалын тухай хуулийн 8.5 дугаар зүйлд заасан үндэслэл үүссэн болон энэхүү даатгалын онцлогоос хамаарч дараах тохиолдлуудад аливаа үүрэг хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд нөхөн төлбөр төлөхөөс татгалзана. Үүнд:
13.1.1.Уламжлалт анагаах ухааны эм, тан
13.1.2.Төрөлхийн эмгэг болон үүнээс улбаалсан аливаа эмчилгээний зардал
13.1.3.Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх, жирэмслэлтийг таслан зогсоох, үргүйдлийн шинжилгээ ба эмчилгээ. үр тогтоох чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн эмчилгээ (тэр дундаа цаашдын үр зулбалтаас урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ), үр зулбалтын шалтгааныг болон эмнэлгийн аргаар үр тогтоох аргыг судлах. үргүй болгох (эсвэл эсрэг эмчилгээ) ажилбар эсвэл тэдгээр ажилбарын үр дагавар буюу тэдгээртэй холбоотой аливаа эмчилгээ.
13.1.4.Бэлгийн үйл ажиллагааны алдагдал, бэлгийн замын халдварт болон бэлгийн замаар халдварласан өвчний эмчилгээ
13.1.5.Эмчилгээний зайлшгүй шаардлагатай бус гоо сайхны мэс ажилбар, өмнө нь хийлгэсэн гоо сайхны мэс ажилбартай холбоотой эсвэл түүнээс улбаатай хийх шаардлагатай болсон аливаа эмчилгээ
13.1.6.Үс уналтын эсрэг эмчилгээ, бүх төрлийн батганы эмчилгээ зэрэг гоо сайхны эмчилгээний зардал
13.1.7.Донор болох. донор эрхтэн эсвэл эд эс цуглуулах эсвэл бусад холбогдох зардал (үүнд донор хайж олох ажлын зардал багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй).
13.1.8.Санаатайгаар өөрийн бие эрхтэнд учруулсан гэмтэл эсвэл амиа хорлох оролдлогын шууд болон шууд бус үр дагаврыг арилгах эмчилгээ.
13.1.9.Никотин эсвэл тамхинаас хамааралтай эмчилгээтэй холбоотой аливаа зардал (үүнд никотин орлуулах эмчилгээ багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй). эсвэл архи болон бусад төрлийн бодисын буруу хэрэглээ тун хэтрүүлэх зэрэгтэй холбоотой эсвэл энэхүү хэрэглээнээс үүдэлтэй эмчилгээ.
13.1.10.Аливаа урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ
13.1.11.Даатгуулагчийн гэрээнд багтаагүй эмчилгээний үр дүнд учирсан зардал. (Үүнд . даатгуулагчийн гэрээнд нэмэлтээр оруулаагүй нөхцөлд жирэмслэлт төрөлт. хараазүй. шүдний ердийн болон нөхөн сэргээх эмчилгээ. сэтгэцийн эмчилгээ. дархлаажуулалт. физик эмчилгээ гэх мэт нэмэлт хамгаалалтууд хамаарна.)
13.1.12.Хөгшрөлт. цэвэршилт. бэлгийн бойжилт гэх мэт физиологийн болон байгалийн жамаар бие эрхтэнд өөрчлөлт орохтой холбоотой нийтлэг шинж тэмдгүүдийг хөнгөвчлөх эмчилгээ.
13.1.13.Даатгуулагч цалин эсвэл мөнгөн урамшуулал, тэр дундаа тэтгэлэг авч оролцдог аливаа мэргэжлийн спортын тэмцээний бэлтгэл сургуулилт хийсэн эсвэл түүнд оролцсоны улмаас хийх шаардлагатай болсон эмчилгээ
13.1.14.Рашаан сувиллын газар, байгалиар буюу спа аргаар эмчлэх эмнэлэг, бие бялдаржуулах төв эсвэл эдгээртэй ижил төстэй байгууллагаас ногдуулсан төлбөр
13.1.15.Оноштой холбоогүй эмчилгээ болон эмийн зардал
13.1.16.Амбулаториор эмчлэгдэх боломжтой өвчнийг хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбоотой ор хоног. хоол. сувилахуйн зардал гэх мэт эмчилгээний нэмэлт өртөг
13.1.17.Энгийн нөхцөлд худалдан авах боломжтой хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний нэхэмжлэл. Үүнд витамин. эрдэс. органик бодисууд багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй /даатгуулагчийн оношд хамаарах үндсэн эмчилгээ нь витамин, эрдэс бодисын хэрэглээ байхаас бусад тохиолдолд/
13.1.18.Судас өргөсөлтөөс хамгаалах оймс. сонсголын аппарат. тэргэнцэр. таяг. заслын зориулалттай чиг баригч. нурууны бүс зэрэг эмнэлгийн туслах хэрэгслийн зардал
13.1.19.Элэгний В.С вирусын оношилгоо, шинжилгээ, эмчилгээний зардал
13.1.20.Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө төлөвлөгдсөн эсвэл гэрээний хугацаа дууссанаас хойш гарсан эмчилгээний зардал
13.1.21.Даатгалын гэрээний үеэр онош нь тогтоогдсон хэдий ч даатгал дууссаны дараа хийгдэх эмчилгээ болон эм тарианы зардал
13.1.22.Даатгагдагчийн өвчнийг эмчлэх бус шинж тэмдэг, өвдөлт намдаах, тайвшруулах, эдгэрэлтийг түргэсгэх зорилгоор хийсэн аливаа эмчилгээ болон эм тарианы зардал
13.1.23.Хараа тэглэх мэс засал
13.1.24.Даатгуулагчийн өвчлөл хэт таргалалтаас үүдэлтэй байсан ч хэт таргалалтын эсрэг эмчилгээ. өөх соруулах болон аливаа тураах зорилго бүхий эмчилгээ, эм
13.1.25.Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө оношлогдсон, шинж тэмдэг нь илэрсэн байсан аливаа өвчлөл
13.1.26.Шүдний оо, сойз, ор дэрний хэрэглэл гэх мэт даатгуулагчийн хувийн хэрэгцээний ахуйн хэрэгсэл

Нэмэлт мэдээлэл
Насны ангилал

20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-65

Хугацаа

Жилээр


отоодын аяллын даатгал багц-3

ДОТООДЫН АЯЛЛЫН ДААТГАЛ БАГЦ-3 /20.000.000₮/

10,000300,000
Цэвэрлэх

Нэмэлт мэдээлэл
Аялах хүний тоо

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Даатгалын хугацаа/хоног

1-5 хоног хүртэл, 6-10 хоног хүртэл, 11-15 хоног хүртэл


Дотоодын аяллын даатгал багц-2

ДОТООДЫН АЯЛЛЫН ДААТГАЛ БАГЦ-2 /5.000.000₮/

5,000125,000
Цэвэрлэх

Нэмэлт мэдээлэл
Аялах хүний тоо

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Даатгалын хугацаа/хоног

1-5 хоног хүртэл, 6-10 хоног хүртэл, 11-15 хоног хүртэл


Эрхэм эрүүл мэндийн даатгал

Эрхэм Эрүүл мэндийн даатгал.  Та дараах багцуудаас сонголтоо хийнэ үү.

Жилийн нийт дээд хязгаар

10.000.000₮

30.000.000₮

50.000.000₮

Даатгал үйлчлэх бүс нутаг

10.000.000₮

30.000.000₮

50.000.000₮

Даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадна (Зөвхөн яаралтай тусламж)

3.000.000₮

Даатгуулагчийн өөрийн хариуцах хэсэг /УСҮ-ээс бусад/

Нөхөн төлбөрийн тохиолдол бүрт
10%

Нөхөн төлбөрийн тохиолдол бүрт
10%

Нөхөн төлбөрийн тохиолдол бүрт
10%

Хэвтэн эмчлүүлэх болон Өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр /Нэг удаад дээд тал нь 10 хоног хүртэл/ Энгийн өрөө
40.000₮ хүртэл
Энгийн өрөө
60.000₮ хүртэл
Энгийн өрөө
80.000₮ хүртэл
Эмнэлгийн төлбөр
Мэс заслын төлбөр
Хиймэл үе мөч
Хүүхэд асрах үеийн сахиурын зардал Бүрэн хамрагдсан
Амбулаторийн эмчилгээ
Эмнэлэгт хэвтэхээс өмнө хийгдэх эмчилгээ (30 хоног) 3.000.000₮ 5.000.000₮ 10.000.000₮
Эмнэлгээс гарсны дараах эмчилгээ (30 хоног)
Амбулаторийн мэс засал
Ерөнхий болон нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг 1.000.000₮ 3.000.000₮ 5.000.000₮
Онош тогтоох шинжилгээ ба нарийвчилсан шинжилгээ
Эмчийн заавраар хэрэглэх эм тарианы зардал
Ослоос үүдэлтэй амбулаторийн яаралтай эмчилгээ
Хүнд өвчний хамгаалалт
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс засал 10.000.000₮ 15.000.000₮ 20.000.000₮
Бөөрний дутагдалын үеийн диализ аппаратанд орох
Зүрхний титэм судасны мэс засал
Эд шилжүүлэн суулгах мэс засал
Тархины аливаа төрлийн мэс засал
Хүнд хэлбэрийн түлэгдэлтийн үед арьс нөхөх мэс засал
Мэс заслын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээ
Хавдрын хамгаалалт
Эмчийн тогтмол үзлэг 10.000.000₮ 15.000.000₮ 20.000.000₮
Тогтмол хэрэглэх эм тарианы зардал
Онош тогтоох нарийвчилсан шинжилгээ
Туяа болон химийн эмчилгээ
Веллнэсс хамгаалалт
Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг 100.000₮
/Нөхөн төлбөр аваагүй бол 2дах жилд УСҮ-т хамрагдах эрх нээгдэнэ./
150.000₮
/Нөхөн төлбөр аваагүй бол 2дах жилд УСҮ-т хамрагдах эрх нээгдэнэ./
200.000₮
/Нөхөн төлбөр аваагүй бол 2дах жилд УСҮ-т хамрагдах эрх нээгдэнэ./
Архаг хууч өвчний хамгаалалт /6 сарын хүлээлгийн хугацаатай/
Архаг хууч өвчний үзлэг оношилгоо 1.000.000₮ 3.000.000₮ 5.000.000₮
Эм тарианы зардал
Амбулаториор хийгдэх эмчилгээ
Лабораторийн шинжилгээ болон зураг авахуулах. MRI хийлгэх
Даатгалд хамрагдахаас өмнөх үеийн өвчлөлийн хамгаалалт
Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө даатгуулагчийн оношлуулсан, эмчлүүлж байсан, дахин сэдэрдэг болон шинж тэмдэг нь илэрсэн байсан өвчлөлийн аливаа төрлийн эмчилгээний зардал
Жирэмслэлт төрөлтийн хамгаалалт /12 сарын хүлээлгийн хугацаатай/
Төрөлтийн өмнөх болон дараах хүндрэл 500.000₮ 1.000.000₮
Жирэмслэлтийн хяналтын зардал 700.000₮ 1.000.000₮
Төрөлтийн зардал
Шүдний хамгаалалт
Ослоос үүдэлтэй шүдний эмчилгээ 100.000₮ 300.000₮ 500.000₮
Шүдний ердийн эмчилгээ 100.000₮ 200.000₮
Шүдний сувгийн эмчилгээ
Ковид-19 хамгаалалт /14 хоногийн хүлээлгийн хугацаатай/
Эмчийн үзлэг, оношлогоо, шинжилгээ 500,000₮ 1.000.000₮ 1.500.000₮
Тогтмол хэрэглэх эм тарианы зардал
Хэвтэн эмчлүүлэх болон Өдрийн эмчилгээ
Бусад хамгаалалт
Эмчийн заавраар зайлшгүй хийгдэх нөхөн сэргээх эмчилгээ 100.000₮ 200.000₮ 300.000₮
Амны ба эрүү нүүрний мэс засал
Орон нутгийн газраар хийгдэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ
Орон нутгийн хуваарьт нислэгийн төлбөр /1 талдаа/ 300.000₮ 500.000₮

Даатгалын багцаа сонгох

Сонгох Сонгох Сонгох

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Таны тээврийн хэрэгслийн үнэлгээ одоогоор манай санд байхгүй тул та өөрийн машиныхаа үнэлгээгээ оруулна уу!
Хэрвээ та үнэлгээгээ зах зээлийн үнэлгээнээс хэтэрхий өндөр буюу бага оруулсан тохиолдолд даатгалын үнэлгээний хэмжээг зах зээлийн үнэлгээнд хувь тэнцүүлэн нөхөн төлбөрийг олгоно Хэрвээ таны машины зах зээлийн үнэлгээ байхгүй тохиолдолд уг дугаар руу 95094856 холбогдон зөвлөгөө авна уу
Та тээврийн хэрэгслийнхээ мэдээллийг оруулаад үнэлгээгээ тооцоолно уу.

Таны тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн одоогийн үнэлгээ.
Энэхүү үнэлгээ нь таны даатгалын нөхөн төлбөрийн хамгаалалтын дүн болно:

Хураамжийн хувь

2.9%
ИЖ БҮРЭН

2%
УХААЛАГ

1.5%
ХЭМНЭЛТ

Даатгалын хураамж

Даатгалын багцаа сонгох

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛҮҮД ТАЙЛБАР
1 ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ Зам дээр тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүдэн автомашинд эвдрэл гэмтэл үүсэх, хохирол учрах 100% 90% 80%
2 БАЙГАЛИЙН ҮЗЭГДЭЛ Байгалийн аливаа давагдашгүй хүчин зүйлийн үлмаас автомашинд хохирол учрах
-Аадар бороо, мөндөр,
-Цасан болон шороон шуурга
-Гал түймэр,
-Аянга цахилгаан,
-Гол, усны үер,
100% 90% 80%
3 АХУЙН ОСОЛ Зогсоол, зогсоолын зориулалттай талбай, гаражид байх үед хохирол учрах:
-Барилгын нуралт
-Сантехникийн эвдрэл, гэмтэл
-Биет зүйл дээрээс унах
100% 90% 80%
4 ГАЛ Гал түймэр
-Тэсрэлт
-Дэлбэрэлт
100% 70% 50%
5 МАЛ, АМЬТНЫ НӨЛӨӨ Аливаа мал, амьтнаас тээврийн хэрэгсэлд учруулсан хохирол 100% 70% 50%
6 ЖОЛОО ШИЛЖҮҮЛЭХ Даатгуулагч болон түүний гэр бүлийн гишүүд, хамтран даатгуулагчаас бусад жолоо барих эрх бүхий этгээд жолоодож явах үеийн зам тээврийн осол. 100% 70% 50%
7 ШИЛНИЙ ХОХИРОЛ Аливаа гадны биетийн нөлөөгөөр (Шороон зам дээр чулуу үсрэх, шувуу амьтан мөргөх гэх мэт...) салхины, хаалганы шил хагарах, гэмтэх. 100% 70% 50%
8 БУСДЫН САНААНДГҮЙ ҮЙЛДЭЛ Тээврийн хэрэгсэл зогсоол, зогсоолын зоиулалттай талбай, гаражид байх үед гуравдагч этгээдийн санаандгүй үйлдлээс учирсан хохирол. 100% 70% -
9 ӨӨРИЙН САНААНДГҮЙ ҮЙЛДЭЛ Даатгуулагч өөрийн санаандгүй үйлдлээс болж зогсоол, зогсоолын зориулалттай талбай, гаражид ухрах, зогсох, байрлуулах үйлдэл хийх үедээ тээврийн хэрэгсэлдээ учруулсан хохирол. 100% 70% -
10 ЭВДЭН СҮЙТГЭХ Автомашинд зориуд санаатайгаар учруулсан хохирол 100% 70%
11 ХУЛГАЙ Тээврийн хэрэгслийг бүхэлд нь хулгайд алдах. 100% 70% -
Толь, гэрэл, дугуй гэх мэт автомашины үйлдвэрээс суурилуулсан эд анги хулгайд алдагдах. 100% - -
ХУРААМЖИЙН ХУВЬ:

2.9%
ИЖ БҮРЭН

2%
УХААЛАГ

1.5%
ХЭМНЭЛТ

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХАМГААЛАЛТ

ТАЙЛБАР

11 ЦАХИМ НӨХӨН ТӨЛБӨР Нөхөн төлбөрийн мэргэжилтний зөвлөмжийн дагуу ослын газрыг чөлөөлж Цагдаагийн тодорхойлолт шаардахгүйгээр онлайнаар 20 минутад багтаан шийдвэрлүүлэх боломжтой. + + +
12 КОМПЬЮТЕР ОНОШИЛГОО Ослын дараах автомашины компьютер оношилгоо хийлгэнэ. 1 удаа 1 удаа -
13 ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ Бие эрхтэний гэмтэл, бэртэлд олгох эмчилгээний зардлын нийт хязгаар 2,000,000₮ 1,000,000₮ 500,000₮
14 ГАДААД ОРОНД ЗОРЧИХ ОХУ, БНХАУ улсад 30 хоног дотор учирсан зам тээврийн осол.(Зам тээврийн ослын үед) 1,000,000₮ 500,000₮ 300,000₮
15 БУСДАД УЧРУУЛСАН ХОХИРОЛ Зөвхөн ДААТГУУЛАГЧ бусдын амь насыг хохироосон тохиолдолд нэмэлтээр нөхөн төлбөр олгох боломжтой.
(Зам тээврийн ослын үед)
1,000,000₮ 500,000₮ 300,000₮
16 ГАЛ УНТРААХ ЗАРДАЛ Автомашин шатаж, дэлбэрсэн тохиолдолд гал унтраах зорилгоор авсан арга хэмжээний зардал 800,000₮ 500,000₮ 200,000₮
17 ТАКСИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ Осолд орсон тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд оролцох боломжгүй тохиолдолд таксигаар үйлчлүүлсэн зардал 50,000₮ 25,000₮ -
18 ЧИРЧ ТЭЭВЭРЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Автомашин замын хөдөлгөөнд оролцох боломжгүй, явах болон жолоодох эд ангийн эвдрэлтэй тохиолдолд хязгаарт багтаан гэрээний хугацаанд нэг удаа үйлчилгээ үзүүлнэ. 200,000₮ хүртэл 80,000₮ хүртэл -
19 ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ Даатгуулагчийн хүсэлтээр хохирлын үнэлгээний зардлыг нөхөн төлбөрийн дүн дээр нэмэлтээр олгоно. + + +
20 УГААЛГА Засварын дараах энгийн угаалгын эрх. + + +
21 ХҮҮХДИЙН СУУДАЛ Ослын дараа хүүхдийн суудал эвдэрч гэмтсэн бол шинээр нөхөн олгоно. + + -
24/7 шуурхай албаны дуудлага хүлээн авах утас: (7000-4800) + + -
Хохирлын материал бүрдүүлэлтэнд зөвлөгөө өгнө: (7000-4800) + + +
Машин асаах үйлчилгээ (нэг удаа) + + -
Шатахуун хүргэлтийн үйлчилгээ + + -
Дугуй солих үйлчилгээ + - -

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ИРГЭДИЙН АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ


ГАДААДАД ЗОРЧИГЧДЫН АЯЛЛЫН ДААТГАЛ

Таныг дэлхийн хаана ч аюулгүй, эрсдэлгүй зорчиход туслах хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Бүх төрлийн гэнэтийн ослоос 24/7 хугацаанд таныг хамгаалах даатгалын цогц шийдэл юм

Дэлгэрэнгүй

ДОТООДЫН АЯЛЛЫН ДААТГАЛ

Монгол улсынхаа нутаг дэвсгэр дээр 15 хоногийн хугацаанд аюулгүй, эрсдэлгүй зорчиход туслах 100% хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ЖОЛООЧИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Жолооч таны эрүүл мэнд хамгийн үнэт зүйл

Дэлгэрэнгүй

ЖОЛООЧИЙН СУУДЛЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Жолооч таны аюулгүй байдлыг хангах суудлын гэнэтийн ослын даатгал.

Дэлгэрэнгүй

ХУРДАН МОРЬ УНААЧ ХҮҮХДИЙН ДААТГАЛ

Таны хүүхдийг 24/7/365 бүх төрлийн эрсдлээс 100% хамгаална

Дэлгэрэнгүй

ИРГЭДИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ


ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Таны автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хангах 100% хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ХҮНД ДААЦЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭСЛИЙН ДААТГАЛ

Таны тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах 100% хамгаалалт юм.

Дэлгэрэнгүй

ШИЙДЭЛ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Шийдэл хамгийн хямд тээврийн хэрэгслийн даатгал

Дэлгэрэнгүй

ЗУСЛАНГИЙН БАЙШИНГИЙН ДААТГАЛ

Таны эд хөрөнгийн найдвартай хамгаалалт.

Дэлгэрэнгүй

ИРГЭДИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ


ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ

Жолооч таны буруутай үйлдлээс гарах эрсдлийг бид хариуцна

Дэлгэрэнгүй

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Өмгөөлөгч таны найдвартай хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ИПОТЕКИЙН ДААТГАЛ

Таны эрүүл мэнд болон эд хөрөнгийн найдвартай хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ГЭРИЙН ТЭЖЭЭВЭР АМЬТНЫ ДААТГАЛ

Таны хайртай муур, нохойн эрүүл мэнд амь насны даатгал юм.

Дэлгэрэнгүй