ИПОТЕКИЙН ДААТГАЛ

Зээлийн үлдэгдэл
Хөрөнгийн үнэлгээ
Нэмэлт хамгаалалт

1.Зүрх гэнэт зогсох хамгаалалт
2.Цус харвах хамгаалалт

Зээлдэгчийн амь насны даатгалын хамгаалалтын хураамжийн дүн

Орон сууцны даатгалын хамгаалалтын хураамжийн дүн

Нийт хураамж

Даатгалын зүйл Зээлдэгчийн амь нас эрүүл мэндийн даатгал Зээлийн барьцаа хөрөнгийн даатгал
Даатгуулагч Ипотекийн зээлдэгч Ипотекийн нөхцөлөөр худалдан авсан орон сууцны даатгал
Даатгалын тайлбар Хэрэглэгч Та банктай зээлийн гэрээтэй байх хугацаанд таны амь нас эрүүл мэндэд гэнэтийн эрсдэл учирснаар үүсэх санхүүгийн хохирол болох үлдэгдэл зээлийг нөхөн төлөх зорилготой даатгал юм. Хэрэглэгч Та амьдран сууж, эзэмшиж буй орон сууцаа барьцаанд тавьж банктай зээлийн гэрээтэй байх хугацаанд таны барьцааны хөрөнгөд гэнэтийн эрсдэл учирснаар үүсэх санхүүгийн хохирол болох үлдэгдэл зээлийг нөхөн төлөх зорилготой даатгал юм.
Даатгалын хамгаалалтын дүн Зээлийн үлдэгдэл дүн Орон сууц худалдаж авсан дүн
Даатгалын хамгаалалтын эрсдэлүүд 1.Үндсэн зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас нас барах
2.Үндсэн зээлдэгч ор сураггүй алга болсон, албан ёсоор зарлагдсан.
1.Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлтээс үүдэн гарах хохирол
2.Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгний нөлөөллөөс учирсан хохирол
3.Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй учруулсан аливаа хохирол /Хулгай хамаарахгүй/
4.Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэлээс үүдэн гарах эрсдэл
5.Байгалийн гамшиг /үер, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/ гадар хөдлөлт хамаарахгүй
6. Хулгай, дээрмийн сэдлээр тухайн хөрөнгөнд эрсдэл үүсэх
Нэмэлт хамгаалалтын эрсдэлүүд 1.Зүрх гэнэт зогсох.
2.Цус харвах.

Даатгуулагч нь СЗХ-нд ипотекийн даатгалын бүтээгдэхүүнээ бүртгүүлсэн аль ч компанид даатгуулах эрхтэй

Даатгуулагч нь СЗХ-нд ипотекийн даатгалын бүтээгдэхүүнээ бүртгүүлсэн аль ч компанид даатгуулах эрхтэйСанхүүгийн зохицуулах хороо даатгалын үйлчилгээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, зохицуулалтыг сайжруулах зорилгоор олон улсын практикийн дагуу зээлдэгчид болон банкийг эрсдэлээс хамгаалахад чиглэсэн орон сууцны ипотекийн зээлийн даатгалыг оновчтой хэлбэрээр бий болгосон.

Дэлгэрэнгүйг харах: www.frc.mn

Тухайн зээлдэгч зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйн улмаас зээлдүүлэгч талд төлөх төлбөрийг тасалдсанаас үүсэх эрсдлийн хамгаалах зорилготой даатгал юм.