2014 онд нийт 4,4 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг харилцагчиддаа олголоо.

3.34 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр олгосноос Албан Журмын Жолоочийн Хариуцлагын Даатгал нийт нөхөн төлбөрийн 60%, Тээврийн Хэрэгслийн Даатгал 25,7%, Гэнэтийн Осол, Эрүүл Мэндийн Даатгал 8,8%-ийг тус тус эзэлж байна.