Эрхэм эрүүл мэндийн даатгал Багц 2

665,0002,930,000
Цэвэрлэх

Даатгалын хамгаалалт Тайлбар
Жилийн дээд хэмжээ Энэ нь даатгуулагч тус бүр биднээс тухайн гэрээний жилд авч болох хамгаалалтын хамгийн дээд хязгаарт багтах нөхөн төлбөр юм. Гэрээний жилийн хугацаанд төлөгдөх бүхий л нөхөн төлбөрүүдийн дүн нь гэрээний нийт хязгаараас тооцогдож явна.
Даатгал үйлчлэх бүс нутаг Монгол улс
Даатгал үйлчлэх бүсээс гаднах хамгаалалт a) Хэрвээ та даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадуур байхдаа гэнэтийн яаралтай эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай бол даатгуулагчийн багцын дагуу багцын хүснэгтэд заасан хязгаарт багтаан эмчилгээг үзүүлнэ. Даатгуулагчийн аялал тус бүрийн даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадуур байх хугацаа даатгуулагч даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гарснаас эхлэн нийт үргэлжилсэн ер (90) хоногоос хэтрэхгүй байна.
b) Даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадуур байх хоногийн тоонд даатгуулагч эмчилгээ хийлгэх хоногийн тоо багтана. Хэрвээ даатгуулагч энэ эмчилгээг хийлгэх эрхтэй бол эмчилгээ хийлгэсэн эхний өдрөөс даатгуулагчийн багцын хүснэгтэд заасан хугацаагаар эмчилгээний төлбөрийг бид хариуцан хийлгэнэ.
c) Эмчилгээг үзүүлж буй эмчтэй зөвлөсний дагуу аль эмчилгээ нь яаралтай эмчилгээ болохыг тодорхойлох эрхийг бид эдэлнэ.
d) Энэхүү хамгаалалт нь даатгуулагч хэрэв даатгал үйлчлэх бүс нутгийг эмчилгээ хийлгэх зорилгоор (энэ нь гол зорилго байсан эсэхээс үл хамааран) орхин явсан, эсвэл аялал эхлэхээс өмнө урьдчилан мэдэх боломжтой эсвэл мэдэж байсан аливаа эрүүл мэндийн байдалын эмчилгээнд үйлчлэхгүй.
e) Ямар ч нөхцөлд жирэмслэлт эсвэл төрөлттэй холбоотой эмчилгээ үйлчилгээнд нөхөн төлбөр олгохгүй.
f) Эмчилгээг үзүүлж буй эмчтэй холбогдсоноор бид даатгуулагчийн эрүүл мэндийн байдал тогтворжсон эсвэл даатгуулагчийн биеийн байдал өөрийн даатгал үйлчлэх бүс нутаг уруу буцах боломжтой тохиолдолд бид яаралтай эмчилгээний төлбөрийг дуусгавар болно.
Хэвтэн эмчлүүлэх болон Өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр /өрөөний төлбөр болон хоолны төлбөр багтсан / Даатгуулагч даатгалын гэрээнд багтсан эмчилгээ үйлчилгээг авах шаардлагаар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд бид даатгуулагчийн ор, хоолны зардлыг тухайн эмнэлгийн энгийн өрөөний үнээр хамгаалалтын хязгаарын дагуу хариуцна. Хэрэв даатгуулагч хамгаалалтын багцын хязгаараас давсан буюу өндөр зэрэглэлийн өрөөнд хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд үүсэх зөрүү төлбөрийг өөрөө хариуцна.
Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардал Эмнэлэгт хэвтэхээс эхлээд эмнэлгээс гарах хоорондох зөвшөөрөгдсөн эмчилгээтэй холбоотой эмнэлгийн дараах төлбөрийг бид хариуцна:
a) Оношилгооны үйл явцууд
b) Мэс засал
c) Мэс заслын өрөөний төлбөр
d) Сувилахуйн үйлчилгээ, эм тариа болон хувцас хэрэглэл
e) Гаднах протез болон ортез эсвэл багаж хэрэгслээс бусад эмчийн ашигласан мэс заслын багаж хэрэгслүүд
f) Мэс заслын болон мэдээ алдуулагч эмчийн төлбөр
g) Эрчимт эмчилгээний тасгийн төлбөр
h) Эрүүл мэндийн байдал ба үүнтэй шууд холбоотой зөвшөөрөгдсөн эмчилгээ бүхий эмчийн үзлэг болон физик эмчилгээ
Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардал i) Туяа болон химийн эмчилгээ
j) Компьютер томограф, соронзон хэлбэлзлийн зураг, рентген туяа ба бусад баталгаат зураг авах техник хэрэгсэл
k) Эмнэлэг дахь тусгай сувилгаа
Сахиурын зардал Даатгуулагч зөвшөөрөгдсөн хэвтэн эмчлүүлэх эмчилгээ үйлчилгээг авч байгаа бол даатгуулагчийн хэвтэж буй эмнэлэгт сахиурын ор хоногийн зардлыг хамгаалалтын хязгаарын дагуу бид төлнө. Бага насны буюу 3 нас хүртэлх насны хүүхдийн эмнэлэгт хэвтэх үед асран хамгаалагчийн хамт хэвтэх зардал уг хамгаалалтаас төлөгдөнө. Энэ нь даатгуулагчийн хамгаалалтаас төлөгдөнө.
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаторийн эмчилгээ a) Эмчийн үзлэгийн төлбөр,
b) Оношлогооны үйл явцууд,
c) Эмийн жор
d) Амбулаторийн эмчилгээнд хийгдсэн компьютер томограф, соронзон хэлбэлзлийн зураг, позитрон туяа бүхий томограф ба рентген зураг
g) Амбулаторийн эмчилгээний хүрээнд хийгдэх мэс засал,
Протезийн зардал Даатгагдагч гэмтэл бэртэл авсны улмаас хийлгүүлсэн (шүдний протезоос бусад) аливаа протезийн зардал
Хүнд өвчний хамгаалалт
Эмчилгээ Даатгагдагч гэрээ эхэлснээс хойш хүнд өвчнөөр оношлогдон эмчилгээ шаардлагатай болсон тохиодолд даатгалын гэрээ дуусах хүртэлх гарч буй эмчийн үзлэг, эмчилгээ, эм тариа, хэвтэн эмчлүүлэх зардлыг уг хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Хавдрын эмчилгээ
Эмийн болон мэс заслын эмчилгээ Даатгагдагч даатгалын гэрээ эхэлснээс хойш оношлогдсон хавдрын эмчилгээний хүрээнд хийлгэж буй амбулатори болон хэвтэн эмчлүүлэх зардлыг бид уг хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Туяа болон /эсвэл химийн эмчилгээ
Веллнэсс хамгаалалт
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг Даатгалын гэрээнд тодорхойлсон урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хамгаалалтын зардлыг гэрээнд заасан дүнгийн дагуу бид хариуцах бөгөөд. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багц шинжилгээ өгөх эмнэлгийг сонгоход даатгагч давуу эрх эдлэх бөгөөд шинжилгээнд хамрагдах хугацааг талууд харилцан тохиролцоно. Даатгагдагч уг хамгаалалтыг даатгалын гэрээний хугацаанд зөвхөн нэг (1) удаа ашиглах боломжтой
Архаг хууч өвчний хамгаалалт
Архаг хууч өвчний үзлэг,оношилгоо Даатгалын гэрээнд тодорхойлсон архаг хууч өвчний сэдрэлт, эмчилгээтэй холбоогтой зардлыг энэ хамгаалалтын хязгаарын дагуу бид төлнө.
Хэрэв даатгуулагч гэрээнд хамрагдахаас өмнө аливаа төрлийн хавдраар оношлогдож байсан бол холбогдох эмчилгээний зардлыг хавдрын эмчилгээний хамгаалалт бус архаг хууч өвчний хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Физик эмчилгээний зардал нь уг хамгаалалтанд багтахгүй бөгөөд энэхүү гэрээний холбогдох хамгаалалтад хамаарна.
Архаг хууч өвчний эмчилгээний зардал
Эмнэлгийн тээвэрлэлт
Орон нутгийн газраар хийгдэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ Даатгал үйлчлэх бүс нутагт үүссэн даатгуулагчийн амь нас, эд эрхтэнд ноцтой аюултай гэмтлийн үед зайлшгүй шаардлагаар эмнэлэг хооронд хийгдсэн түргэн тусламжийн үйлчилгээний зардлыг бид төлнө. Тухайн үйлчилгээ нь шаардлагатай байсан эсэхийг эмчлэгч эмч тодорхойлох бөгөөд бидний зүгээс дахин нягталж үзсэний дараа шийдвэрийг гаргана.
Шүдний хамгаалалт
Гэнэтийн ослоос үүдэлтэй шүдний эмчилгээ Гэрээнд заасан хязгаар болон энэхүү үйлчилгээг авч болох хүрээнд бид гаднын нөлөөнөөс үүдэлтэй өөрийн шүдэнд учирсан ослын гаралтай, гэмтлийн дараах (ослоос хойш гуч (30) хоногийн хугацаанд) зөвхөн шүдний эмчийн үзлэг ба анхны эмчилгээг хариуцна.
Тус хамгаалалт нь дараах тохиолдолд үйлчлэхгүй:
a) Гаднын хатуу биет агуулсан эсэхийг үл харгалзан юм идэж, уух үед тохиолдсон бэртэл бол, эсвэл
b) Шүдний хэвийн элэгдэлээс үүдэлтэй гэмтэл бол, эсвэл
c) Тохиромжтой шүдний хамгаалалт зүүхгүйгээр бокс ба америк хөл бөмбөг тоглож байх үед учирсан бэртэл (үүнд сургуульд байх үеийн америк хөл бөмбөг хамаарагдахгүй) бол, эсвэл
d) Шүд цэвэрлэх ба өнгөлөх, сойзоор угаах үед болон шүдний ариун цэвэр сахих үед тохиолдсон гэмтэл бол, эсвэл
e) Гэмтэл бэртэл учирснаас хойш долоо (7) хоногийн дотор гэмтлийн дараах шинж тэмдэг илрээгүй бол.
Ослоос үүдэлтэй ам ба эрүү нүүрний мэс засал Ам болон эрүү нүүрний мэс засалчийн үзүүлсэн дараах эмчилгээний зардлыг бид төлнө:
a) Өвчилсөн эсвэл өвчний шинж тэмдэг илэрсэн, буйлаа цоолж гараагүй болон далд байгаа шүдийг мэс заслын аргаар авах,
b) Өвчилсөн шүдний далд ёзоорыг мэс заслын аргаар авах,
c) Эрүүний уйланхайг авах,
d) Хавдрын эмчилгээ (аман доторх булцгар ба гэмтэл).
Эрүүний үе салахтай (TMJ) холбоотой физик болон мэс заслын шаардлагатай эмчилгээ нь энэхүү гэрээний холбогдох хамгаалалтуудад хамаарна.
Энэхүү хамгаалалтад шүдний ердийн эмчилгээ болон шүд нөхөн сэргээх эмчилгээ хамрагдахгүй.
Нэмэлт хамгаалалтууд
Шүдний ердийн болон нөхөн сэргээх эмчилгээ Гэрээнд заасан хязгаарын дагуу бид шүдний сувгийн эмчилгээ, суулгац, бэхлээс, бүрээс, буйлны үрэвслийн эмчилгээ, хиймэл шүд болон дотор гадар ломбоны зардлыг зөвшөөрөгдсөн эмчилгээний зардлыг төлнө. Арван зургаа (16)-с доош насны даатгуулагчийн шүд засах эмчилгээний төлбөр нь мөн уг хамгаалалтанд багтана
Хараазүйн хамгаалалт Гэрээнд заасан хязгаарын хүрээнд бид харааг засах, нүдний шил ба харааны линз, холбогдох нүдний шилний хүрээ хийх зардлыг нүдний эмч болон хараа шалгах мэргэжилтний зөвлөснөөр зөвшөөрөгдсөн эмчилгээний зардлыг төлнө. Энэ хамгаалалтад нүдний эмч болон хараа шалгах мэргэжилтний үзлэгийн төлбөр мөн багтана.
Энэхүү хамгаалалтад эмчийн заавартай болон зааваргүй өнгийн/хувирдаг линз, нарны шил, хараа засах зориулалтын бус линз, харааг засах лазерын мэс засал ба ижил төрлийн бусад эмчилгээний зардлууд хамрагдахгүй.
Жирэмслэлт ба төрөлтийн хамгаалалт / 12 сарын хүлээлгийн хугацаатай / Даатгуулагчийн багцад хамаарах үйлчилгээний хязгаарын дагуу эмэгтэй даатгуулагч нь үргэлжилсэн арван хоёр (12) сарын хугацаанд даатгуулсан гэрээтэй ба ирэх гэрээний жилд дахин даатгуулсан тохиолдолд энэхүү үйлчилгээг авах боломжтой бөгөөд зөвшөөрөгдсөн нэхэмжлэлийн нөхөн төлбөрийг олгох боломжтой болно.
Энэхүү хамгаалалт нь гэрээнд заасан хязгаарын хүрээнд арван найм (18) ба түүнээс дээш насны эмэгтэй даатгуулагчид хамааралтай бөгөөд төрөхийн өмнөх эмчилгээ, хүүхэд төрөлт болон төрсөний дараах эмчилгээ үйлчилгээний нийлбэр зардлыг төрсний дараах дөчин хоёр (42) хоногийн хугацаанд барагдуулна. Даатгуулагч гэрээний жилд нэгээс (1)-ээс илүү жирэмсэлсэн тохиолдолд бид хамгаалалтын хязгаарт багтаан төлнө.
Төрөх замаар/уламжлалт төрөлт мөн эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагын улмаас кесар мэс заслаар төрөх тохиолдолд амаржих зардлыг энэхүү хамгаалалтын хягаараар бид төлнө. Төрөлтийн үед гарах аливаа хүндрэлүүдтэй холбоотой эмчилгээний зардал уг багцад хамаарахгүй.
Өөрийн хүсэлтээр эсвэл эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагагүйгээр кесар мэс заслаар төрөх үед энгийн төрөлтийн зардлын хэмжээгээр тооцон бид нөхөн төлбөр олгоно.
Санамж:
Хэрвээ кесар мэс заслыг эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагаар хийгдсэн гэдгийг тогтоож чадахгүй бол бид үүнийг өөрийн сонголт ба эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай биш байсан гэж үзнэ.
Архаг хууч өвчний хамгаалалт
Сэтгэцийн эмчилгээ Даатгуулагчийн багцад хамаарах үйлчилгээний хязгаарын дагуу даатгуулагч нь сэтгэцийн ерөнхий өвчлөлтэй холбоотойгоор эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх, өдрийн эмчилгээ ба амбулаторийн эмчилгээг заасан хязгаарт багтаан авах боломжтой.
Дархлаажуулалтын хамгаалалт Гэрээнд заасан хязгаарын дагуу бид шаардлагатай вакцинжуулалтын үйлчилгээг заасан хязгаарын хэмжээнд төлнө. Вакцин хийлгэхтэй холбоотойгоор гарсан үзлэгийн төлбөр хураамжийг боломжтой бол энэхүү хамгаалалтаар нэхэмжлэн авна.
Физик эмчилгээ Даатгалын гэрээнд тодорхойлсон физик эмчилгээтэй холбоотой амбулаторийн эмчийн үзлэг, өдрийн болон хэвтэн эмчлүүлэх эмчилгээг бид гэрээнд заасан хязгаарын дагуу төлнө.
Аливаа массаж, татлага нь ямар ч тохиолдолд даатгалын хамгаалалтанд орохгүй.
Уламжлалт эмчилгээ Мэргэшсэн бариач, хөл тавхайн өвчний эмч, хоол тэжээлийн зөвлөгч эмч, эмийн бус аргаар эмчлэх эмч, зүү төөнүүрийн эмч, яс үе мөчний эмч, хөдөлгөөн засалч болон дорно дахины уламжлалт эмчилгээний эмчийн үзүүлж буй эмчилгээ үйлчилгээ нь тодорхой төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх ёстой бөгөөд дуусах хугацааг товлон хүрэх үр дүнг мөн тодорхойлох ёстой.
Эргэлзээ үүсгэхгүй байх үүднээс эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх, өдрийн эмчилгээ эсвэл оношилгооноос үүдэлтэй аливаа уламжлалт эмчилгээ энэхүү хамгаалалтад хамаарагдахгүй.

Даатгалын хасалт хэсэг
13.1.Даатгагч Монгол Улсын Даатгалын тухай хуулийн 8.5 дугаар зүйлд заасан үндэслэл үүссэн болон энэхүү даатгалын онцлогоос хамаарч дараах тохиолдлуудад аливаа үүрэг хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд нөхөн төлбөр төлөхөөс татгалзана. Үүнд:
13.1.1.Уламжлалт анагаах ухааны эм, тан
13.1.2.Төрөлхийн эмгэг болон үүнээс улбаалсан аливаа эмчилгээний зардал
13.1.3.Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх, жирэмслэлтийг таслан зогсоох, үргүйдлийн шинжилгээ ба эмчилгээ. үр тогтоох чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн эмчилгээ (тэр дундаа цаашдын үр зулбалтаас урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ), үр зулбалтын шалтгааныг болон эмнэлгийн аргаар үр тогтоох аргыг судлах. үргүй болгох (эсвэл эсрэг эмчилгээ) ажилбар эсвэл тэдгээр ажилбарын үр дагавар буюу тэдгээртэй холбоотой аливаа эмчилгээ.
13.1.4.Бэлгийн үйл ажиллагааны алдагдал, бэлгийн замын халдварт болон бэлгийн замаар халдварласан өвчний эмчилгээ
13.1.5.Эмчилгээний зайлшгүй шаардлагатай бус гоо сайхны мэс ажилбар, өмнө нь хийлгэсэн гоо сайхны мэс ажилбартай холбоотой эсвэл түүнээс улбаатай хийх шаардлагатай болсон аливаа эмчилгээ
13.1.6.Үс уналтын эсрэг эмчилгээ, бүх төрлийн батганы эмчилгээ зэрэг гоо сайхны эмчилгээний зардал
13.1.7.Донор болох. донор эрхтэн эсвэл эд эс цуглуулах эсвэл бусад холбогдох зардал (үүнд донор хайж олох ажлын зардал багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй).
13.1.8.Санаатайгаар өөрийн бие эрхтэнд учруулсан гэмтэл эсвэл амиа хорлох оролдлогын шууд болон шууд бус үр дагаврыг арилгах эмчилгээ.
13.1.9.Никотин эсвэл тамхинаас хамааралтай эмчилгээтэй холбоотой аливаа зардал (үүнд никотин орлуулах эмчилгээ багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй). эсвэл архи болон бусад төрлийн бодисын буруу хэрэглээ тун хэтрүүлэх зэрэгтэй холбоотой эсвэл энэхүү хэрэглээнээс үүдэлтэй эмчилгээ.
13.1.10.Аливаа урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ
13.1.11.Даатгуулагчийн гэрээнд багтаагүй эмчилгээний үр дүнд учирсан зардал. (Үүнд . даатгуулагчийн гэрээнд нэмэлтээр оруулаагүй нөхцөлд жирэмслэлт төрөлт. хараазүй. шүдний ердийн болон нөхөн сэргээх эмчилгээ. сэтгэцийн эмчилгээ. дархлаажуулалт. физик эмчилгээ гэх мэт нэмэлт хамгаалалтууд хамаарна.)
13.1.12.Хөгшрөлт. цэвэршилт. бэлгийн бойжилт гэх мэт физиологийн болон байгалийн жамаар бие эрхтэнд өөрчлөлт орохтой холбоотой нийтлэг шинж тэмдгүүдийг хөнгөвчлөх эмчилгээ.
13.1.13.Даатгуулагч цалин эсвэл мөнгөн урамшуулал, тэр дундаа тэтгэлэг авч оролцдог аливаа мэргэжлийн спортын тэмцээний бэлтгэл сургуулилт хийсэн эсвэл түүнд оролцсоны улмаас хийх шаардлагатай болсон эмчилгээ
13.1.14.Рашаан сувиллын газар, байгалиар буюу спа аргаар эмчлэх эмнэлэг, бие бялдаржуулах төв эсвэл эдгээртэй ижил төстэй байгууллагаас ногдуулсан төлбөр
13.1.15.Оноштой холбоогүй эмчилгээ болон эмийн зардал
13.1.16.Амбулаториор эмчлэгдэх боломжтой өвчнийг хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбоотой ор хоног. хоол. сувилахуйн зардал гэх мэт эмчилгээний нэмэлт өртөг
13.1.17.Энгийн нөхцөлд худалдан авах боломжтой хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний нэхэмжлэл. Үүнд витамин. эрдэс. органик бодисууд багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй /даатгуулагчийн оношд хамаарах үндсэн эмчилгээ нь витамин, эрдэс бодисын хэрэглээ байхаас бусад тохиолдолд/
13.1.18.Судас өргөсөлтөөс хамгаалах оймс. сонсголын аппарат. тэргэнцэр. таяг. заслын зориулалттай чиг баригч. нурууны бүс зэрэг эмнэлгийн туслах хэрэгслийн зардал
13.1.19.Элэгний В.С вирусын оношилгоо, шинжилгээ, эмчилгээний зардал
13.1.20.Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө төлөвлөгдсөн эсвэл гэрээний хугацаа дууссанаас хойш гарсан эмчилгээний зардал
13.1.21.Даатгалын гэрээний үеэр онош нь тогтоогдсон хэдий ч даатгал дууссаны дараа хийгдэх эмчилгээ болон эм тарианы зардал
13.1.22.Даатгагдагчийн өвчнийг эмчлэх бус шинж тэмдэг, өвдөлт намдаах, тайвшруулах, эдгэрэлтийг түргэсгэх зорилгоор хийсэн аливаа эмчилгээ болон эм тарианы зардал
13.1.23.Хараа тэглэх мэс засал
13.1.24.Даатгуулагчийн өвчлөл хэт таргалалтаас үүдэлтэй байсан ч хэт таргалалтын эсрэг эмчилгээ. өөх соруулах болон аливаа тураах зорилго бүхий эмчилгээ, эм
13.1.25.Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө оношлогдсон, шинж тэмдэг нь илэрсэн байсан аливаа өвчлөл
13.1.26.Шүдний оо, сойз, ор дэрний хэрэглэл гэх мэт даатгуулагчийн хувийн хэрэгцээний ахуйн хэрэгсэл

Нэмэлт мэдээлэл
Насны ангилал

0-4, 5-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+

Хугацаа

Жилээр