“ЖОЛООЧИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН” ДААТГАЛ

Та жил бүр өөрийн машинаа даатгуулдагч, өөрийн амь нас эрүүл мэндээ даатгуулж амжсан уу? Жолоочийн гэнэтийн ослын даатгал гэдэг нь таны амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэл учирсан тохиолдолд гарсан зардлыг төлдөг хамгийн чухал даатгал юм.

Даатгалын үнэлгээ

100.000₮

Даатгалын жилийн хураамж

2000₮


Жолоочийн гэнэтийн ослын даатгал

2,00010,000
Цэвэрлэх

PID N/A Category

Нэмэлт мэдээлэл
Жолоочийн тоо

1, 2, 3, 4, 5

Даатгалын үйлчлэх хугацаа: 1 жил