ДОТООДЫН АЯЛЛЫН ДААТГАЛ

Даатгалын багцууд Багц#1 Багц#2 Багц#3
Хамгаалалтын дүн 2,000,000₮ 5,000,000₮ 20,000,000₮
Үндсэн эрсдэл
Амь нас эрсдэх
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар бүрмөсөн алдах
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар хэсэгчлэн алдах
Зөөн тээвэрлэх зардал 1,000,000₮ 2,500,000₮ 10,000,000₮
Даатгал үйлчлэх бүс нутаг
Монгол улс
Нэмэлт хамгаалалт
Нэр заасан өвчнөөс үүдэлтэй Эмнэлэг эмчилгээний зардал:
  • Хурц буглаат өвчнүүд/хатиг, мундас, идээт бээр/
  • Хорт ургамалд хордох ба шавьж амьтанд хазуулах
  • Хоолны хордлого, нарны хордлог
1,000,000₮ 2,500,000₮ 5,000,000₮
Сонголтууд Сонгох Сонгох Сонгох

Даатгалын үнэлгээ гэдэг нь даатгалын зүйлийн мөнгөн илэрхийлэл буюу нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ юм.

Даатгалын эрсдэл нь гэнэтийн,санамсаргүй, даатгуулагчийн хяналтаас гадуур, тохиолдлын байх зарчимтай.

Даатгалын зүйл гэдэг нь таны даатгуулж буй эд хөрөнга эсвэл ашиг сонирхол юм.

Ямар нэгэн эрсдлээс үүдэн гарсан хохирлыг даатгалын компаниар нөхөн төлүүлэх боломжтой хамгаалалт юм.