Байгууллагын ажиллагсдад гэнэтийн байдлаар учирч болзошгүй бүх төрлийн эрсдэлээс тэднийг хамгаалахад ажиллагсадын гэнэтийн ослын даатгал чиглэгддэг. Энэхүү даатгал нь 17- 65 хүртэлх насны  байгууллагын гэрээт болон гэрээт бус ажилчдад хамаарна.