50,000220,000
Цэвэрлэх

Даатгалын Багц A багц B багц C багц D багц
Даатгалын тайлбар Даатгуулагч нь худалдаа үйлчилгээ явуулах зорилгоор албан байгууллагын барилга, байр талбайг түрээсийн гэрээний үндсэн дээр эзэмшиж ашиглаж байх үед түрээслүүлэгчийн өмч хөрөнгө, дундын өмч хөрөнгө болон бусад түрээслэгч, үйлчлүүлэгчийн хөрөнгө, бие эрхтний гэмтэл бэртэл, амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирсан санхүүгийн хохиролыг нөхөн төлөх зорилготой
Даатгалын хамгаалалтын дүн 30.000.000₮ 20.000.000₮ 10.000.000₮ 5.000.000₮
Өөрийн хүлээх хариуцлага 100.000₮ 150.000₮ 180.000₮ 200.000₮
Даатгалын хамгаалалтын эрсдэлүүд 1. Даатгуулагчийн бизнесээ явуулж буй талбай, орчин нөхцөлд гарах гэнэтийн осол аваар
2. Даатгуулагчийн ашиглаж байгаа техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл тасалдал доголдлоос үүдэн гуравдагч этгээдэд учруулж болзошгүй хохирол
3. Даатгуулагч эсвэл түүний ажилтан, худалдагчийн санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдэд учруулж болзошгүй хохирол
Нэмэлт мэдээлэл
Багц

A багц, B багц, C багц, D багц

Privacy Preference Center