300,0002,000,000
Цэвэрлэх

Зориулалт Үйлчилгээний Оффисийн
Даатгалын тайлбар Даатгуулагч нь худалдаа үйлчилгээ явуулах зорилгоор албан байгууллагын барилга, байр талбайг түрээсийн гэрээний үндсэн дээр эзэмшиж ашиглаж байх үед түрээслүүлэгчийн өмч хөрөнгө, дундын өмч хөрөнгө болон бусад түрээслэгч, үйлчлүүлэгчийн хөрөнгө, бие эрхтний гэмтэл бэртэл, амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирсан санхүүгийн хохиролыг нөхөн төлөх зорилготой
Талбай 0-100m2 100-300m2 300-с дээш m2 0-100m2 100-300m2 300-с дээш m2
Хамгаалалт 30,000,000₮ 50,000,000₮ 100,000,000₮ 30,000,000₮ 50,000,000₮ 100,000,000₮
Даатгалын хамгаалалтын эрсдэлүүд 1. Даатгуулагчийн бизнесээ явуулж буй талбай, орчин нөхцөлд гарах гэнэтийн осол аваар
2. Даатгуулагчийн ашиглаж байгаа техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл тасалдал доголдлоос үүдэн гуравдагч этгээдэд учруулж болзошгүй хохирол
3. Даатгуулагч эсвэл түүний ажилтан, худалдагчийн санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдэд учруулж болзошгүй хохирол
Нэмэлт мэдээлэл
Зориулалт

Үйлчилгээний, Офисийн

Талбай

0-100м2, 101-300м2, 301м2 дээш

Privacy Preference Center