Prius55 даатгал


Товч танилцуулга:
-Yнэлгээ: 5,000,000 төгрөг (автомашины зах зээлийн үнэлгээнээс хамаарахгүй тогтмол байна. )
-Хурамжий хувь: 1.1% (тогтмол байна.)
-Хураамж: 55,000 төгрөг (тогтмол байна.)
-Нэг удаагийн тохиолдлын хязгаар: 1,000,000 төгрөг
-Тохиолдлын тоо: 5 удаа (гэрээний хугацаанд нийт)
-Өөрийн хүлээх хариуцлагын хэмжээ: 20%-40% байна. (Дэлгэрэнгүйг гэрээ дээрээс харна уу.)

Хамрагдах эрсдэл
-Зам тээврийн осол
-Байгалийн эрсдэл
-Галын эрсдэл
-Мал амьтнаас учруулах эрсдэл
-Шилний хохирол (Замын хөдөлгөөнд оролцоогүй байх үед)

Жич:
-Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалтай хамт хийгдэнэ.
-Бодь Даатгал дээр ЖХАЖДаатгалтай харилцагчид бас хийж болно.
-Бүх салбар, цэгүүдээр борлуулагдаж байна.

Анхаарах зүйлс:
-Байгууллагын тээврийн хэрэгсэл дээр гэрээ хийгдэхгүй.
-ББСБ-ын барьцаанд байгаа тээврийн хэрэгсэл дээр гэрээ хийгдэхгүй.
-Харилцагчтай гэрээний нөхцөл тохирохгүй тохиолдолд Prius55 ТХД гэрээ байгуулахгүй бөгөөд үндсэн тээврийн хэрэгслийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг санал болгох.
-Жолоочийн хариуцлагын даатгалын хураамжаа төлнө.
-Prius 55 ТХД-ийн хураамжаа төлнө.
-Манайд ЖХАЖДаатгалаа хийлгүүлээгүй болон хийлгүүлэхгүй гэж байгаа тохиолдолд Prius55 ТХД даатгалыг дангаар нь хийхгүй болно.

Даатгалын хураамж : 55,000₮ДОТООДЫН АЯЛАЛЫН ДААТГАЛ


АЯЛАЛЫН СТАНДАРТ ДААТГАЛ

Аялалын даатгал нь даатгуулагчийг учирч болзошгүй дараах үндсэн эрсдэлүүдээс даатгана:

– Гэнэтийн осол

– Гэнэтийн өвчин

– Нэр заасан өвчин

Даатгуулагчийг учирч болзошгүй дараах нэмэлт эрсдэлүүдээс сонгосон багцаас хамааран даатгана.

– Хуулийн хариуцлага

– Ачаа тээш, бичиг баримт алдах

– Ачаа тээш, нислэг хоцрох

Даатгал үйлчлэх бүс нутаг ОХУ, БНХАУ ЗҮҮН ӨМНӨД АЗИ
А. Үндсэн хамгаалалт 15 сая 30 сая
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ /гэнэтийн осол/ þ þ
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ /гэнэтийн өвчин, нэр заасан өвчин/ 5 сая хүртэл 10 сая хүртэл
Хамгийн ойр эмнэлэгт түргэн шуурхай хүргэх þ þ
Нутаг оронд нь яаралтай хүргэх болон зөөн тээвэрлэх þ
Шарил зөөн тээвэрлэх þ
Даатгуулагчтай хамт яваа хүүхдийг нутаг буцаах, хүртэл 5 сая
Зам тээврийн ослын үед төлөх хууль, өмгөөллийн зардал, хүртэл 500 мянга 1 сая
Нислэгийн үед ачаа тээш алдагдах зардал 250 мянга
Нислэг саатсан үед зайлшгүй гарах зардал 250 мянга
Гадаад паспорт, жолооний үнэмлэхээ алдсан тохиолдолд эргүүлэн сэргээх зардал, хүртэл 100 мянга
Хамгаалалт Тайлбар
А. Үндсэн хамгаалалт

Үндсэн хамгаалалт нь энэхүү даатгалын нөхцөл, хамгаалалт болон даатгалд хамрагдахгүй нөхцөлийн хүрээнд үйлчлэнэ.

Таны аялал эхэлсэн өдрөөс хойш эмнэлгийн яаралтай болон аялалын яаралтай тусламж үйлчилгээ хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ. Та аялалаас буцаж ирсэн өдөр буюу аялал дууссан өдөр энэхүү яаралтай тусламжийн үйлчилгээ хүчингүй болох ба даатгалын хүчин төгөлдөр хугацаа дууссан өдрийн 24:00 цагт дуусгавар болно.

Эмнэлгийн тусламж, эмчилгээ үйчилгээ Даатгуулагч нь гадаад улсад аялж байх хугацаандаа өвчлөх, гэнэтийн осолд орсны улмаас эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх, мэс засал хийлгэх, эмчийн зааврын дагуу эм тариа хэрэглэхэд гарсан бодит зардлуудыг үндэслэн олгоно.
Хамгийн ойр эмнэлэгт түргэн шуурхай хүргэх Даатгуулагч гадаад улс оронд байх хугацаанд гэнэтийн осол болон гэнэтийн өвчлөлийн улмаас хүнд өвдсөн тохиолдолд эх оронд нь буцаалгүйгээр хамгийн ойр байгаа эмнэлэгт түргэн шуурхай хүргэх, нүүлгэн тээвэрлэх тохиолдол үүсч болно. Хамгийн ойр эмнэлэгт түргэн шуурхай хүргэхтэй холбогдон гарсан тээврийн болон холбооны нийт зардал буюу дагалдах ердийн төлбөрийг даатгагч хариуцна.

Даатгуулагчийн эрүүл мэндийн байдал хүнд эсэхээс хамаараад хамгийн ойр эмнэлэгт яаралтай тээвэрлэх шаардлагатай байсан эсэхийг даатгагч бичиг баримтанд үндэслэн тодорхойлож болно.

Эх оронд нь яаралтай хүргэх болон зөөн тээвэрлэх Даатгуулагч нь хамгийн ойр эмнэлэгт хүргэгдэж эмчилгээ авсны дараа өөрийн эх орон руу нь яаралтай хүргэх болон зөөн тээвэрлэх тохиолдол үүсч болно. Энэхүү яаралтай хүргэх үйлчилгээнд шаардагдах зайлшгүй зардлуудыг даатгагч хариуцна. Тухайн цагийн нөхцөл байдлыг харгалзан эх оронд нь ямар арга замаар эсвэл ямар хэрэгслээр яаралтай хүргэх талаар даатгагч шийдэх эрхтэй.
Шарил зөөн тээвэрлэх Даатгуулагч гадаад улс оронд байх хугацаанд амь насаа алдсан тохиолдолд тээврийн зардал болон тээвэрлэх явцад гарсан зайлшгүй зардлыг даатгагч хариуцна.
Даатгуулагчтай хамт яваа бага насны хүүхдийг нутаг буцаах Даатгуулагч гадаад улс оронд аялах хугацаанд гэнэтийн өвчлөл, гэнэтийн ослын улмаас яаралтай эмнэлэгт хэвтсэний улмаас нутаг орон уруу буцах боломжгүй болсон бол хамт явсан 18 (арван найм) ба түүнээс доош насны 1 (нэг) хүүхдийг нутаг оронд нь буцаах энгийн тасалбар болох замын зардлыг даатгагч хариуцна.
Б. Нэмэлт хамгаалалт

Доорх хамгаалалт үйлчилгээ нь тухайн даатгалын багцаас хамаарч үйлчилнэ.

Зам тээврийн ослын үед төлөх хууль, өмгөөллийн зардал Даатгуулагч зам тээврийн ослоос үүдэлтэй хуулийн болон хувь хүний өмнө хариуцлага хүлээх тохиолдолд өөрийгөө хамгаалах буюу өмгөөлөгч, хуулийн зөвлөх, хуулийн товчооны үйлчилгээний зардлыг холбогдох багц болон хязгаарын хүрээнд хариуцна.
Нислэгийн үед ачаа тээш алдагдах зардал Даатгуулагч гадаад улс оронд аялах хугацаанд олон улсын агаарын тээврийн гишүүн байгууллагын хариуцлагагүй, буруутай үйл ажиллагаанаас болж ачаа болон гар тээшээ алдах тохиолдолд түүнийг буцаан олж авах зардлыг холбогдох багц болон хязгаарын хүрээнд хариуцах бөгөөд, даатгуулагч нь тухайн алдагдсан ачаа тээш, гар тээшинд ямар ямар эд зүйл байсан болон дундаж ойролцоох үнэ, худалдаж авсан огноо гэх мэдээллийг даатгагчид гаргаж өгөх үүрэгтэй. Алдагдсан ачаа тээшний нөхөн төлбөрийг олгохдоо “Олон улсын агаарын тээврийн байгууллагын ачаа тээврийн өмнө хүлээх хариулцлага”-ын журмыг мөрдлөг болгоно.
Нислэг саатсан үед зайлшгүй гарах зардал Даатгуулагч гадаад улс оронд аялах хугацаанд төлөвлөгдсөн чиглэлийн дагуух нислэг хамгийн багадаа 6 (зургаан) цагаар саатсан тохиолдолд даатгагч нь нислэг хойшлогдсон тухай баримт бичиг болон бусад зардлын баримтыг үндэслэн хойшлогдсон хугацаанд зайлшгүй гарсан зардлыг баримтын эх хувь дээр үндэслэгдэн, холбогдох багц болон хязгаарын хүрээнд хариуцна.
Гадаад паспорт, жолооний үнэмлэхээ алдсан тохиолдолд эргүүлэн сэргээх зардал Даатгуулагч гадаад улс оронд аялах хугацаанд гадаад паспорт, жолооны болон иргэний үнэмлэхээ алдсан тохиолдолд тэдгээрийг буцаан сэргээх зардал болон тэдгээр бичиг баримттай тэнцэх эрх зүйн чадамжтай бичиг баримт гаргахад тус зардлыг холбогдох багц болон хязгаарын хүрээнд хариуцна.
ОХУ, ЗҮҮН ӨМНӨД АЗИ АЯЛАЛЫН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖ
Бүсчлэл ОХУ, Хятад Зүүн өмнөд Ази
Хамгаалалт / Нөхөн төлбөрийн хэмжээ ₮ 15,000,000 ₮ 30,000,000
 

 

Аялалын хоног

 

 

 

1-4 5,000 10,000
5-8 10,500 15,000
9-11 17,500 25,000
12-15 21,000 30,000
16-22 24,500 35,000
23-30 38,500 55,000
31-45 49,000 70,000
46-60 56,000 80,000
61-90 66,500 95,000
1. 10-20 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүлэг 5 хувийн хөнгөлөлттэй.
2. 21-50 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүлэг 7.5 хувийн хөнгөлөлттэй.
3. 51-ээс дээш хүний бүрэлдэхүүнтэй бүлэг 10 хувийн хөнгөлөлттэй.
Тайлбар:
Даатгалд хамрагдах нас 64 хүртэл

65-аас дээш насны хүмүүст дээрх хөнгөлөлт хамаарахгүй бөгөөд 2 дахин нэмэгдүүлж хураамж төлж даатгуулна.


Тээвэрийн хэрэгсэлийн даатгал

Та тээврийн хэрэгслийн даатгалд хамрагдснаар замын хөдөлгөөнд оролцож байхдаа бусдын машиныг шүргэх, мөргөлдөх, шон хашаа дайрах зэргээр зам тээврийн осол гаргах мөн зогсоол дээр тавьсан үед хэн нэгэн нь таны машиныг сэвтээж гэмтээх, хулгайд эд ангиа алдах зэргээр таны автомашинд учирсан бүх төрлийн хохирлыг бид нөхөн төлнө.

Хэн даатгуулж болох?

 • Автомашинтай хүн бүр

Ямар үнэтэй бол?

Та өөрийн автомашиныг зах зээлийн үнэлгээгээр үнэлэх ба өөрийн сонирхолд нийцсэн даатгалын дараах багцаас сонголтоо хийнэ үү.


ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ

Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр хуулийн дагуу жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд заавал хамрагдах ёстой.

Та замын хөдөлгөөнд оролцох явцдаа зам тээврийн осол гарган бусдын машиныг мөргөх, тухайг машин дотор сууж явсан зорчигч гэмтэх, нас барах болон явган хүнийг шүргэх, мөргөх, амь насыг нь хохироох, мөн зогсоол дээр тавих, ухрахдаа бусдын машиныг мөргөх эсвэл явган хүнийг санамсаргүйгээр мөргөх, амь насыг нь хохироох зэргээр бусдын эрүүл мэнд, амь нас эд хөрөнгөнд хохирол учруулснаас гарах зардлыг энэхүү даатгал нөхөн төлнө.

ХЭН ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр /машинтай хүн бүр/
 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч эсэхээс үл хамааран мэргэшсэн жолооч болон “С”, “Д” ангиллын жолооч заавал даатгуулна.

Иргэдийн эд хөрөнгийн даатгал .


Хүн амьдралынхаа туршид өөрийн амьдралыг бүтээн цогцлоож байдаг. Энэхүү бүтээсэн амьдралын салшгүй хэсэг нь халуун дулаан орон гэр,  хашаа байшин, эд хогшил юм. Өөрийн хөлс, хүч хөдөлмөр, цаг хугацаа, оюун ухаанаа зарцуулан босгосон хөрөнгөө зөвхөн цоожлоод орхих нь хангалттай гэж үү.

Амьдарч байгаа орон байр, эдэлж хэрэглэх эд хогшил тань гал түймэрт өртөх, усанд автах, хулгайлагдах зэрэг гэнэтийн таагүй үйлдлээс гарах хохирлыг Даатгалд шилжүүлснээр өөрт учрах санхүүгийн дарамтыг бага зэрэг хөнгөвчлөх боломжтой.

Та дараах эд хөрөнгөө даатгуулж болно.

 • Орон сууц 
 • Гэр хашаа, байшин
 • Ахуйн цахилгаан хэрэгсэл
 • Тавилга, эд хогшил
 • Агуулахад байгаа болон лангуун дээр борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүн
 • Үнэт эдлэл гэх мэт.

Даатгалын эрсдэл

 • Гал түймэр, тэсрэлт, дэлбэрэлт;
 • Байгалийн эрсдэл (газар хөдлөлт, үер, цасан болон шороон шуурга, хөрсний суулт, овойлт, хүчит салхи);
 • Цахилгааны гэмтэл:
 • Сантехникийн ус алдалт:
 • Үйлдвэрийн осол, барилга хананы нуралт;
 • Гуравдагч этгээдээс учруулах хохирол
 • Ахуйн осол (Элдэв биет зүйл дээрээс унах, нурах, биет зүйлээр мөргөх, ус чийгнээс даатгалтай хөрөнгөд хохирол учрах)
 • Хулгайн эрсдэл /нэмэлт хураамжтай

Даатгалын үнэлгээ

Таны хөрөнгийн баршил, хийц, бүтцээс хамааран харилцан адилгүй үнэлгээтэй байна. Та ямар ханшаар үнэлэн ямар эрсдэлээр хамгаалуулах талаар даатгалын мэргэжилтний зөвлөгөөг авах нь чухал. Жилд төлөх даатгалын хураамжийн хэмжээ дунджаар 0,8-1,5% байна.ОРОН СУУЦ ӨМЧЛӨГЧ, ЭЗЭМШИГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ


Та болон танай гэр бүлийн хэн нэгний болгоомжгүй үйлдлээс болж гал гарах, ус алдах зэргээс болж бусдын эд хөрөнгөнд учруулсанаас үүдэн гарах санхүүгийн хохирлоос хамгаалах даатгал юм.

Даатгалын эрсдэлд юу байх вэ?

 • Бүх төрлийн галын эрсдэл
 • Газ дэлбэрэлт
 • Ус алдалт

НЭМЭЛТ ХАМГААЛАЛТ

 • Гал гарсны улмаас гэртээ амьдрах боломжгүй болсон тохиолдолд түр байрлах байрны зардлыг 500,000 төгрөг хүртэл нөхөн төлнө
 • Даатгуулагчийн тэжээвэр мал амьтнаас учруулах хохиролЖолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал


Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр хуулийн дагуу жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд заавал хамрагдах ёстой.

Та замын хөдөлгөөнд оролцох явцдаа зам тээврийн осол гарган бусдын машиныг мөргөх, тухайг машин дотор сууж явсан зорчигч гэмтэх, нас барах болон явган хүнийг шүргэх, мөргөх, амь насыг нь хохироох, мөн зогсоол дээр тавих, ухрахдаа бусдын машиныг мөргөх эсвэл явган хүнийг санамсаргүйгээр мөргөх, амь насыг нь хохироох зэргээр бусдын эрүүл мэнд, амь нас эд хөрөнгөнд хохирол учруулснаас гарах зардлыг энэхүү даатгал нөхөн төлнө.

ХЭН ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр /машинтай хүн бүр/
 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч эсэхээс үл хамааран мэргэшсэн жолооч болон “С”, “Д” ангиллын жолооч заавал даатгуулна.

Итгэлцүүр

Томъёо

1

Таны тээврийн хэрэгсэл аль бүс нутагт бүртгэлтэйгээс хамаарна.

И1

2

Даатгалын хугацаанд авч байсан нөхөн төлбөрийн тооноос хамаарна.

И2

3

Таны нас, жолооны туршлагаас хамаарна.

И3

4

Таны даатгалын хугацаанаас хамаарна.

И4

5

Та худал мэдүүлэг өгсөн бол хураамж өснө.

И5

6

Таны тээврийн хэрэгслийг жолоодох жолоочийн тооноос хамаарна.

И6

7

Тээврийн хэрэгслийн даац, хөдөлгүүрийн багтаамж, зорчигчдын суудлын тооноос хамаарна.

И7

8

Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчийн төрлөөс хамаарна.

 • Хувийн
 • Байгууллагын

И8

9

Тээврийн хэрэгслийн чиргүүлтэй эсэхээс хамаарна.

И9

И1 нь дараах хэмжээтэй байна.

Тээврийн хэрэгслийг ашиглах газар нутгийн байршил

И1

Улаанбаатар хот

1.2

Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Төв аймаг

1.1

Бусад аймаг, хот

1.0

И2 нь дараах хэмжээтэй байна.

 

Даатгалын гэрээ эхлэх үеийн бүлэг

 

 

И2

Өмнөх 1 жилийн хугацаанд даатгуулагчийн буруугаас үүссэн даатгалын тохиолдлын үед нөхөн төлбөр олгосон тоо, эсхүл тухайн тээврийн хэрэгслийг жолоодох жолоочийн буруугаас үүссэн зам тээврийн ослын улмаас жолоочийн даатгалын сангаас нөхөн төлбөр олгосон тооноос хамаарах бүлэг

0 удаа олгосон

1 удаа олгосон

2 удаа олгосон

3 удаа олгосон

4 удаа олгосон

М

2.45

0

М

М

М

М

0

2.30

1

М

М

М

М

1

1.55

2

М

М

М

М

2

1.40

3

1

М

М

М

3

1.00

4

1

М

М

М

4

0.95

5

2

1

М

М

5

0.90

6

3

1

М

М

6

0.85

7

4

2

М

М

7

0.80

8

4

2

М

М

8

0.75

9

5

2

М

М

9

0.70

10

5

2

1

М

10

0.65

11

6

3

1

М

11

0.60

12

6

3

1

М

12

0.55

13

6

3

1

М

13

0.50

14

7

3

1

М

И3 нь дараах хэмжээтэй байна.

Даатгалын баталгаанд дурдсан жолоочийн нас,

Авто тээврийн хэрэгсэл жолоодох туршлага

И3

25 хүртэлх насны, 3 жил хүртэлх туршлагатай

1.2

25 хүртэлх насны, 3 жилээс дээш туршлагатай

1.15

25-с дээш насны, 3 жил хүртэлх туршлагатай

1.1

25-с дээш насны, 3 жилээс дээш туршлагатай

1.0

И7 нь дараах хэмжээтэй байна.

Тээврийн хэрэгслийн ангилал, зориулалттын төрөл

И7

В ангилал

Хөдөлгүүрийн багтаамж /см3/

-1000 хүртэл

0.9

-1001-2000

1.0

-2001-3000

1.1

-3001-4000

1.2

-4001-с дээш

1.3

С ангилал

Тээврийн хэрэгслийн даац

-8 тонн хүртэлх даацтай

1.0

-8 болон түүнээс дээш тоннын даацтай

1.3

D ангилал

Суудлын тоо

-16 хүртэлх зорчигчийн суудалтай

1.0

-16 болон түүнээс дээш зорчигчийн суудалтай

1.3

 

ХОХИРОГЧИД ХЭДЭН ТӨГРӨГИЙН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ВЭ?

Тээврийн хэрэгслийн ангилал

Хохирол

Нэг удаагийн нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ (төг)

1

“А” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

Бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол

5 сая төгрөг

2

“В” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая төгрөг

3

“С” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

10 сая төгрөг

4

“Д” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

10 сая төгрөг

5

“Механизм” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая төгрөг