ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2021

Бодь даатгал компани 2021 онд үйл ажиллагаандаа цахим системийг амжилттай нэвтрүүлснээр дэлхийн хаанаас ч хэрэглэгч онлайнаар даатгуулах боломжтой болсон. Мөн нөхөн төлбөрийг 20 минутын дотор шийдвэрлэж эхэлсэн нь харилцагч жилд ажил төрлөө эрхлэх, гэр бүлдээ зарцуулах 50,000 цагийг хэмнэх нөхцлийг бүрдүүллээ.


БУСАД ЖИЛИЙН ТАЙЛАН


ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2019 [ҮЗЭХ]

ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2020 [ҮЗЭХ]

КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА / ДҮРЭМ ЖУРАМ


КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА [ҮЗЭХ]

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ 2020 [ҮЗЭХ]

ДҮРЭМ ЖУРАМ 2020 [ҮЗЭХ]