ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Даатгалын төрөл

Багц 1

Багц 2

Багц 3

Багц 4

Даатгалын үнэлгээ

1,000,000₮

3,000,000₮

5,000,000₮

10,000,000₮

Даатгалын хураамж

10,000₮

30,000₮

50,000₮

100,000₮

Сонголтууд Даатгуулах Даатгуулах Даатгуулах Даатгуулах
Даатгалын эрсдэл
Бүх төрлийн гэнэтийн осол
Даатгалын төрөл
* Хувийн компани
* Төрийн байгууллага
* Хувиараа
* Тэтгэвэрт
* Бусад
Даатгуулагчийн насны ангилал
18-65 насны хөдөлмөрийн насны бүх хүн
Даатгалын хугацаа
1 жил

Даатгалын үнэлгээ гэдэг нь даатгалын зүйлийн мөнгөн илэрхийлэл буюу нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ юм.

Даатгалын эрсдэл нь гэнэтийн,санамсаргүй, даатгуулагчийн хяналтаас гадуур, тохиолдлын байх зарчимтай.

Даатгалын зүйл гэдэг нь таны даатгуулж буй эд хөрөнга эсвэл ашиг сонирхол юм.

Ямар нэгэн эрсдлээс үүдэн гарсан хохирлыг даатгалын компаниар нөхөн төлүүлэх боломжтой хамгаалалт юм.