БАГЦ #1

1САЯ төг

Даатгалын эрсдэл
* Бүх төрлийн гэнэтийн осол

Даатгуулагчийн насны ангилал
* 18-65 насны хөдөлмөрийн насны

Даатгалын төрөл
* Хувийн компани
* Төрийн байгууллага
* Хувиараа
* Тэтгэвэрт
* Бусад

Даатгалын хугацаа /1 жил/

ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

ИРГЭДИЙН
ДААТГАЛЫН АНДЕРРАЙТЕР
SPECIALIST

  • Иргэдийн хөрөнгийн даатгал
  • Иргэдийн хариуцлагын даатгал

Б.УРАНБАЯР
ИРГЭДИЙН ДААТГАЛЫН
ХЭЛТЭСИЙН МЕНЕЖЕР

Гар утас:       +976 99057630
Утас:              +976 70110280
Имэйл:          oyunbat.b@bodi-insurance.com