Байгууллагын ажиллагсад амь нас, эрүүл мэндээ гэнэтийн өвчнөөс хамгаалахад хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал чиглэгддэг. Энэхүү даатгал нь 17- 65 хүртэлх насны  байгууллагын гэрээт болон гэрээт бус ажилчдад хамаарна.