Тоног төхөөрөмж дээр тулгуурлан үйл ажиллагаа явуулдаг аливаа байгууллагын хувьд тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл, үйлдвэрлэлийн сул зогсолт хийх, байгалийн болон давагдашгүй хүчин зүйлд өртөх нь элбэг тохиолддог. Энэхүү эрсдлээс та дээрх даатгалыг сонгосноор хамгаалагдах боломжтой.