НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛУУД

 • Төлбөрийн и-баримт (ebarimt) эх хувиар зардлын задаргааны хамт
 • Эмчийн үзлэгийн тэмдэглэл, оношилгоо шинжилгээний тайлан, дүгнэлт (MRI, рентген зураг)
 • Эмийн жорын эх хувь эсвэл хуулбар
 • Эмнэлгээс гарсан тэмдэглэл (шаардлагатай тохиолдолд)
 • Эмнэлгийн баримтууд онош тодорхой байх, рентген зураг,амбулаторийн карт
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хугацаа, хувь хэмжээг тогтоосон эмнэлэг-хөдөлмөр магадлах комиссын акт, эмнэлгийн лист
 • Даатгалын тохиолдол бий болсон эсэх болон даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтооход шаардлагатай бусад баримт, мэдээлэл
 • Даатгалын тохиолдлын талаар эрх бүхий байгууллагын шийдвэр
 • Эмнэлгийн баримтууд онош тодорхой байх, рентген зураг,амбулаторийн карт
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хугацаа, хувь хэмжээг тогтоосон эмнэлэг-хөдөлмөр магадлах комиссын акт, эмнэлгийн лист
 • Даатгалын тохиолдол бий болсон эсэх болон даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтооход шаардлагатай бусад баримт, мэдээлэл

  Даатгагч нас барсан тохиолдолд

 • Даатгуулагчийн албан тоот
 • Нөхөн төлбөр авагчийн гаргасан өргөдөл
 • Даатгагдагч үйлдвэрлэлийн осол буюу мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас нас барсан тухайн үйлдвэрлэлийн ослын акт, шүүх эмнэлгийн дүгнэлт
 • Даатгагдагч нас барсан тухай, гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар
 • Өв залгамжлагчийг тогтоосон захиргааны байгууллагын батламж

  Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн буюу хэсэгчлэн алдсан тохиолдолд

 • Даатгуулагчийн албан тоот
 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн өргөдөл
 • Үйлдвэрлэлийн ослын акт
 • Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас эрүүл мэндэд хохирол учирсан тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт тодорхойлолт
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээг тогтоосон акт, баталгаажсан байх

  Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан тохиолдолд

 • Даатгуулагчийн албан тоот
 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн өргөдөл
 • Үйлдвэрлэлийн ослын акт
 • Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас эрүүл мэндэд хохирол учирсан тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт тодорхойлолт
 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан хугацааг тогтоосон эмнэлгийн лист, эх хувь
 • Амбулаторийн карт,рентген зураг, шаардлагатай тохиолдолд бусад холбогдох баримт материал
 • Хуулийн этгээдийн албан бичиг
 • Даатгалын гэрээний хуулбар, гэрээт баталгаа
 • Даатгалын зүйлд учирсан хохирлын үнэлгээ, зардлын баримт (Е-баримт)
 • Даатгалын тохиолдол бий болсныг нотлох фото зураг, боломжтой бол хэргийн газар дээрээс баталгаажуулсан бусад нотлох баримтууд, эд мөрийн баримтууд
 • Шаардлагатай бол даатгалын тохиолдол үүссэн шалтгаан, хохирлын хэмжээг тогтоосон эрх бүхий этгээд, мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Даатгагчаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт, материал
 • Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл, өргөдөл, албан бичиг
 • Даатгалын гэрээт баталгааны хуулбар
 • Даатгалын тохиолдол бий болсон шалтгааныг тогтоосон эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр
 • Хохирлын үнэлгээний тайлан
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт, мэдээлэл
 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан бичиг, өргөдөл
 • Даатгуулагчийн нэхэмжлэх
 • МХАҮТанхимийн дэргэдэх хөндлөнгийн шинжээч, экспертийн дүгнэлт, эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт
 • Шаардлагатай тохиолдолд учирсан хохирлын тухай тусгай зөвшөөрөл бүхий хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Шаардлагатай тохиолдолд бусад мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт
 • Шаардлагатай тохиолдолд даатгалын тусгай нөхцөлд заагдсан бусад бичиг баримтууд
 • Хулгайн эрсдэлийн тохиолдолд хулгай болсныг нотлох бичиг баримт
 • Даатгалын нөхөн төлбөр гаргуулахыг хүссэн өргөдөл албан бичиг
 • Даатгалын гэрээний хуулбар
 • Хохирлын үнэлгээ
 • Даатгалын тохиолдол бий болсныг нотлох фото зураг, видео бичлэг, хэргийн газар дээрээс баталгаажуулсан бусад нотлох баримтууд, тухайн цаг хугацаанд нотлох баримт, эд мөрийн баримтууд
 • Шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох бусад бичиг баримтууд