Барилгын эвдрэл гэмтэл, осол сүйрлээс гадна барилга байгууламжид үйл ажиллагаа явуулах хугацаанд гарч болох гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлоос хамгаалахад чиглэгдсэн даатгал юм.