Та болон танай гэр бүлийн хэн нэгний болгоомжгүй үйлдлээс болж гал гарах, ус алдах зэргээс болж бусдын эд хөрөнгөнд учруулсанаас үүдэн гарах санхүүгийн хохирлоос хамгаалах даатгал юм.

Даатгалын эрсдэлд юу байх вэ?

  • Бүх төрлийн галын эрсдэл
  • Газ дэлбэрэлт
  • Ус алдалт

НЭМЭЛТ ХАМГААЛАЛТ

  • Гал гарсны улмаас гэртээ амьдрах боломжгүй болсон тохиолдолд түр байрлах байрны зардлыг 500,000 төгрөг хүртэл нөхөн төлнө
  • Даатгуулагчийн тэжээвэр мал амьтнаас учруулах хохирол