Операторч тээврийн хэрэгсэл жолоодож  ажил үйлчилгээ үзүүлж байх үедээ санамсар болгоомжгүй, ур чадвар дутагдсаны улмаас гуравдагч этгээдэд учруулж болзошгүй хуулийн хариуцлагаа даатгуулах, тэдгээрийн ашиг сонирхлын төлөө амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлагын хамгаалахад чиглэсэн даатгал юм.