ИПОТЕКИЙН ДААТГАЛ

ХУУЛЬЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ хуулийн ДӨРӨВДҮГЭЭР Бүлгийн 30.2т заасан Шүүхэд төлөөлөх эрх нээлгэхийг хүсч байгаа хуульч өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалд заавал даатгуулсан байна. эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд нийцүүлэн, “САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОР ОО”-ны зөвшөөрлийн дагуу өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалын гэрээ байгуулж байна.1.Зүрх гэнэт зогсох хамгаалалт
2.Цус харвах хамгаалалт

Даатгалын үйлчлэх хугацаа:/1 жил буюу 365 хоног/

ХӨРӨНГӨ, ХАРИУЦЛАГЫН
ДААТГАЛЫН АНДЕРРАЙТЕР

  • Иргэдийн хөрөнгийн даатгал
  • Иргэдийн хариуцлагын даатгал

Б.ОЮУНБАТ
ИРГЭДИЙН БОРЛУУЛАЛТ, ЗУУЧЛАЛЫН
ХЭЛТСИЙН МЕНЕЖЕР

Гар утас:       +976 9905 7630
Утас:              +976 7000 4800
Имэйл:          oyunbat.b@bodi-insurance.com