Даатгалын төрөл БАГЦ #1 БАГЦ #2 БАГЦ #3
Хамгаалалтын дүн 2,000,000₮ 5,000,000₮ 20,000,000₮
Үндсэн хамгаалалт
Амь нас эрсдэх Хамрагдсан Хамрагдсан Хамрагдсан
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар бүрмөсөн алдах Хамрагдсан Хамрагдсан Хамрагдсан
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар хэсэгчлэн алдах Хамрагдсан Хамрагдсан Хамрагдсан
Зөөн тээвэрлэх зардал 1,000,000₮ 2,500,000₮ 10,000,000₮
Даатгал үйлчлэх бүс нутаг Монгол улс Монгол улс Монгол улс
Нэмэлт хамгаалалт
Нэр заасан өвчнөөс үүдэлтэй Эмнэлэг эмчилгээний зардал
- Хурц буглаат өвчнүүд/хатиг, мундас, идээт бээр/
- Хорт ургамалд хордох ба шавьж амьтанд хазуулах
- Хоолны хордлого, нарны хордлого
- Мухар олгойн цочмог үрэвсэл
1,000,000₮ 2,500,000₮ 5,000,000₮
Сонголтууд Сонгох Сонгох Сонгох