Тухайн байгууллагын үйлдвэрлэдэг, худалдан борлуулдаг бүтээгдэхүүн үйлчилгээний алдаа дутагдал, доголдлын улмаас хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийнхээ амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулснаас гарах аливаа хохирлыг бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хариуцлагын даатгалаар  хамгаалахад чиглэгдэнэ.