Талуудын хооронд байгуулагдсан тухайн даатгалын  гэрээнд тусгагдсан даатгалтай зүйлд  давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас  учирсан хохирлоос үүдэн түүний бизнесийн үйл ажиллагаа нь тасалдсаны улмаас олох байсан ашиг орлогын алдагдлыг хамгаалах зорилготой даатгал юм.