Бэлэн бүтээгдэхүүн болон түүхий эд материалыг хадгалах хугацааны явцад галын аюул, байгалийн гамшиг, хулгай дээрэм, агуулахад ашиглагддаг тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлээс үүдэлтэйгээр гарах бүх төрлийн эрсдэлээс хамгаалахад энэхүү даатгалын зорилго чиглэдэг.