БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Бизнесийн тогтвортой байдлыг ханган ажиллах нь бизнесийн байгууллагын гол зорилт юм. Учирч болох аливаа эрсдэлээс хамгаалах хамгийн чухал хөшүүрэг бол ДААТГАЛ юм. Бид бизнесийн салбарын онцлогт тохирсон даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг түргэн шуурхай

хүргэн ажиллахын зэрэгцээ эрсдэл өндөр уул уурхай, тээвэр, барилгын салбаруудад давхар даатгагчдын хамт тусгайлан боловсруулсан олон Улсын жишигт нийцсэн даатгалын хамгаалалтын үйлчилгээг үзүүлж байна. Бид таны бизнесийн итгэл даасан даатгагч, мэргэжлийн зөвлөх байх болно.