Байгууллагын бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийг хамаарч болох ба тухайн тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэлгээгээр дараах сонголтын дагуу хураамжийг тооцно.